Gå till innehållet

“Om inte detta är nyckelbiotop – vad är då nyckelbiotop?”

Fsc

Tallnaturskog, nyckelbiotop som har avverkats och nu ska mer ska avverkas på Brännvinnsberget, Ore skogsrike i Dalarna. Foto: Sebastian Kirppu

Nu ska ännu mer tallnaturskog med höga naturvärden avverkas på Brännvinsberget i Dalarna. Naturskyddsföreningen och flera erfarna ideella naturvårdare är starkt kritiska till avverkningsplanerna: Om inte detta är en nyckelbiotop vad är då en nyckelbiotop?

Natursidan har tidigare skrivit om hur skyddsvärd skog har avverkats på delar av Brännvinsberget. Nu ska norra delen av berget också avverkas av FSC-certifierade Sveaskog. En representant från Skogsstyrelsen har varit ute i skogen tillsammans med skogsbolaget Sveaskog och Det Norske Veritas (DNV), det företag som certifierar Sveaskogs skogsbruk-  och bedömt att det inte finns några höga naturvärden.

LÄS ÄVEN: • Kritik mot jubilerande FSC – 20 år av greenwashing?

Skogsstyrelsens bedömning går stick i stäv med vad flera erfara ideella naturvårdare och Naturskyddsföreningen har fakta på. Enligt dem har skogen tydliga nyckelbiotopskaraktärer. Skogen är naturligt föryngrad och har trädåldrar mellan 100 och 160 år, stora mängder död ved i olika nedbrytningsstadier och sist men inte minst omkring 400 fyndlokaler för 27 olika rödlistade arter. Dessa arter har påträffats vid stickprovsinventeringar som har gjorts i området. Arterna finns framförallt i den del som ska huggas och inte i de delar som ska lämnas som naturhänsyn vid avverkning av Sveaskog. Naturskyddsföreningen anser att skogarna i flera delar håller nyckelbiotopsklass och har därför upprättat ett antal klagomål enligt FSC för de avverkningsanmälda skogarna vid Brännvinsberget.

Den avverkningsanmälda tallnaturskogen på Brännvinsberget. Foto: Sebastian Kirppu

I ett inslag på P4 Dalarna förklarar skogsbiologen Sebastian Kirppu varför han är kritisk mot avverkningen:

– Vi har ett miljöcertifierat skogsbruk som ska se till att arter inte försvinner, vi har ett så kallat sektorsansvar där skogsbruket har tagit ansvar för att inte hugga sådana här skogar, vi har myndigheter som är ansvariga att se till att våra demokratiskt beslutade miljömål och våra internationella avtal med FN ska se till att utarmningen av biologisk mångfald stoppas i Sverige. Detta jobb går om intet när man hugger ned sådana här skogar som har så mycket rödlistade arter. Vi går miste om allt det som vi har jobbat för. Det är skamligt.

LÄS ÄVEN: • Internationella företag säger ifrån om Sveriges skogsbruk

Rune Arvidsson, distriktschef på Skogsstyrelsen, säger i reportaget att det redan finns mycket sparat i trakten och därför kan denna skog avverkas. Det räcker inte att det finns skyddsvärda arter:

– Rödlistade arter är en bedömningsgrund som vi tittar på, sen finns det andra strukturer, andra saker som också måste finnas för att man ska kunna bedöma det som nyckelbiotop. Här har vi gjort den bedömningen att den här skogen inte har de värdena som gör att den ska skyddas.

En dålig förklaring, menar Sebastian Kirppu.

– Skogsstyrelsen bygger sin bedömning på ett enda besök i skogen och inte en inventering. Sen att det redan finns så mycket skyddad skog avsatt i trakten är också en dålig förklaring. Då skulle vi lika gärna kunna gå in i Muddus nationalpark och avverka för att där finns också mycket skyddad skog. Man måste titta på just den skogen som ska avverkas och bedöma om den är skyddsvärd, inte trakten runt ikring.

Den avverkningsanmälda tallnaturskogen på Brännvinsberget. Foto: Sebastian Kirppu

Av de 27 rödlistade arter som påträffades vid inventering är en starkt hotad (EN) – mossarten timmerskapania. Sex är sårbara (VU) och resten nära hotade (NT). Flera av de rödlistade arterna är skalbaggar knutna till nyligen död tallved och klarar inte en avverkning av den skog de lever i. Dessa ingår även i det Åtgärdsprogram (ÅGP) som finns framtaget för just skalbaggar på nyligen död tall. Flera andra arter är knutna till äldre död ved och måste ha skog som får utvecklas naturligt för att denna typ av död ved ska bildas i framtiden. I skogen hittades även flera arter som indikerar höga naturvärden, dock inte rödlistade. Fler rödlistade arter skulle troligen hittas om området inventerades mer grundligt kvadratmeter för kvadratmeter.

Brännvinsberget ingår i landskapsområdet Ore Skogsrike och hittills har Sveaskog avverkat 600 hektar naturskogar med höga biologiska värden där. Det är skogar som är utpekade som skyddsvärda i inventeringsrapporten Oreskogen ett levande skogslandskap i norra Rättvik. Dessutom är flera biologiskt värdefulla skogar i området avverkningsplanerade, även inom ekoparken Ejheden.

Källa: SR P4 Dalarna

Mer att läsa