Gå till innehållet

Ökat stöd till Svenska artprojektet och Artportalen

På Artportalen http://artportalen.se/ rapporterar allmänheten in fynd av fåglar, kärlväxter, mossor, fiskar, fladdermöss och groddjur.

Artportalen rapporterar allmänheten in fynd av fåglar, kärlväxter, mossor, fiskar, fladdermöss och groddjur.

Regeringen har skjutit till 15 miljoner kronor extra till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för att “förstärka” arbetet med Svenska artprojektet, forskning och museernas biologiska samlingar. Dessutom ska pengarna gå till en fortsatt digital satsning på artinformation, framför allt via Artfakta och nu även någon form av tryckt referensverk.

– Regeringen bedömer att allmänhetens delaktighet i inrapporteringen av tillståndet för den biologiska mångfalden har en betydande roll i miljöövervakningsarbetet och kan behöva underlättas framöver, skriver regeringen i sitt beslut.

Pengarna kommer bland annat gå till att kvalitetssäkra inrapportering av artobservationer till Artportalen, samt ett fysiskt referensverk om flercelliga organismer som finns i Sverige. SLU skriver att detta arbete kommer påbörjas tidigast 2017.

Vi frågar Susanne Lundmark, chef för kommunikation på ArtDatabanken, SLU, vad det “tryckta referensverket” kommer vara för något.

– Hur det tryckta materialet bäst kan komplettera det digitala materialet och samtidigt matcha det tidigare publicerade bokverket är något vi behöver mer tid att fundera över. Det viktiga är att informationen om arterna når respektive målgrupp på bästa sätt, svarar hon.

Innebär detta att Nationalnyckeln fortsätter?
– Vi fortsätter vår digitala satsning. Utformning av det tryckta referensverket återstår att utreda och besluta vilket kommer att ske inom kort.

ArtDatabanken har haft i uppdrag att kartlägga och sprida information om Sveriges mindre kända arter sedan år 2002.

Källor: Artdatabanken och beslut från Regeringen

Mer att läsa