Gå till innehållet

Nytt naturreservat skyddar artrika myrar

Smålom. Foto: Daniel Pettersson 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har beslutat att skydda ett 154 hektar stort område i ett nytt naturreservat. Farbergskärret är en högmosse med gammal skog och en rik flora och fauna.

Området ligger 15 km söder om Jönköping och består av både öppet vatten och mossar, barrsumpskog och holmar med fast mark där det växer äldre skog. I denna har det hittats signalarter och rödlistade arter som visar vilka höga biologiska värden som finns i skogen. Exempelvis purpurmylia, långfliksmossa, dropptaggsvamp, vedticka garnlav och dvärgbägarlav.

LÄS ÄVEN: • Natursidans samlade naturställen runt om i landet

Myrkomplexet innehåller också öppna gölar som omges av gungflyn. Här hittas arter som klyvbladvitmossa, kärrkrokmossa, skogsblekmossa, spjutmossa och skedmossa.

Förutom att området är rikt på kryptogamer (svampar, mossor och lavar) finns det också gott om fåglar. Här kan hittas både orre och tjäder, trana och sångsvan häckar i området, smålom har observerats och här finns även både skogssnäppa och enkelbeckasin.

LÄS ÄVEN: • Markägare positiva till att det skapas naturreservat

Naturreservatet kommer framför allt att lämnas ifred. Några omfattande skötselplaner anses inte behövas.

Källa: Länsstyrelsen

Mer att läsa