Gå till innehållet

Nytt naturreservat i Stockholms län

Ett nytt naturreservat har bildats i Stockholms län och ett annat har utökats.

Det nya naturreservatet har döpts till Uddabergets naturreservat och ligger i Södertälje kommun. Det är 373,5 hektar stort och består framför allt av äldre naturskogar med höga naturvärden. Bland annat i form av hällmarksskogar med spår av bränder och som har en rik lavflora. Det har bland annat setts hållav (rödlistad som “sårbar”), kolflarnlav (“nära hotad”) och dvärgbägarlav (“nära hotad”) i reservatet.

Även en hel del rödlistade arter lever i Uddaberget. Exempelvis järpe, spillkråka, duvhök, tretåig hackspett och mindre hackspett (alla “nära hotad”). Bland andra fynd kan nämnas knärot, koppartaggsvamp, vågticka och aspfjädermossa (alla “sårbara”).

Förutom skyddsvärda arter och naturtyper är Uddaberg också använt som rekreationsområde av människor i närområdet och det finns redan väl upptrampade stigar och flera mindre eldplatser vid sjöarna.

Ytterligare vå hektar gammelskog får skydd

I de norra delarna av Stockholms län har ett annat reservat utökats. Det gäller Tre backars naturreservat i Norrtälje kommun, söder om sjön Erken. Det är bara två hektar till som blir naturreservat och syftet är enligt länsstyrelsen att skydda ytterligare gammal skog på kalkhaltig mark. Här finns gamla grova tallar, aspar med håligheter, senvuxen gran och gott om död ved.

Källor: Länsstyrelsen i Stockholms län

Mer att läsa