Gå till innehållet

Nytt naturreservat bildat

Mittockernäset. Foto: Länsstyrelsen i Jämtland

Mittockernäset. Foto: Länsstyrelsen i Jämtland

Nu har Länsstyrelsen beslutat att Mittockernäset ska bli ett naturreservat. Det är ett 65 hektar stort område som ligger i Krokoms kommun i Jämtland.

Anledningen till att området skyddas är för att kunna bevara kalkbarrskog och naturskogsartad barrskog – naturtyper med höga naturvärden och värdefulla artgrupper som till exempel kalkgynnade marksvampar och kärlväxter samt vedlevande mossor, lavar och insekter.

Det finns bland annat lunglav, lappticka, gränsticka, orkidén guckusko och tretåig hackspett i området.

Mittockernäset ska också göras mer lättillgängligt för naturupplevelser och friluftsliv, samt skapa möjlighet för vetenskaplig forskning.

Källa: Länsstyrelsen i Jämtland

Mer att läsa