Gå till innehållet

Nya studier: Brist på hänsyn till vattendrag i svenskt skogsbruk

Kantzon av träd vid vattendrag i Finland. Arkivfoto: Teemu Vehkaoja, Public Domain

Att lämna kvar en kantzon av träd intill vattendrag när skog avverkas är väldigt viktigt för den biologiska mångfalden och för vattenkvaliteten. Det bör dock lämnas minst 30 meter för att ge bra effekt. En ny studie visar att det i Sverige dock bara lämnas i snitt 4 meter. I Finland och Kanada lämnas fyra gånger så stor hänsyn.

– Att upprätta en skyddszon av träd och buskar är en vanlig strategi för att skydda akvatiska ekosystem och vattenkvalitet från skogsbrukets påverkan. Små vattendrag bör dock tas i större beaktande vid införande av lagar och riktlinjer samt därmed i själva skogsbruket, skriver åtta forskare från flera universitet i Sverige, Finland och Kanada i en ny studie.

Dessutom drabbar bristfälliga kantzoner många arter. I en artikel från 2015 visar forskare från SLU att kantzoner som bara är 10 meter breda inte anses tillräckliga för att bevara landsnäckor och mossor och för att visa tillräcklig hänsyn till fåglar behöver minst 30 meter skog intill vattendrag lämnas. Studier från Finland visar även att inte ens 30 meter räcker för att skydda mikroklimat vid små vattendrag.

Betydligt fler avverkningar vid vattendrag i Sverige
En ny studie, från bland andra SLU, Karlstads universitet, Finlands skogscentral och Great Lakes Forestry Centre, har använt en ny metod som kunnat utvärdera situationen för alla små vattendrag (mindre än 6 meter breda) som finns på de topografiska kartorna. Forskarna kunde då konstatera att antalet avverkningar vid vattendrag var betydligt färre i Kanada och Finland jämfört med i Sverige. I Sverige påverkades 98 792 stycken vattendragssegment av skogsbruk mellan åren 2004 och 2016. I Finland påverkades inte ens tredjedel så många trots längre tidsperiod; 27 333 stycken år 2003-2017.

– Analyserna pågår fortfarande men våra preliminära resultat tyder på att det är ett otillräckligt skydd av små vattendrag på nationell nivå i Sverige och Finland, skriver forskarna i artikeln.

Fyra gånger större hänsyn i Finland och Kanada
I en annan ny studie publicerad i Water Resources Research som också jämfört de tre ländernas hänsyn vid vattendrag konstateras att det i de undersökta områdena i Kanada lämnad i snitt 15,9 meters kantzon. I Finland lämnas i snitt 15,3 meter, men Sveriges snitt är så lågt som 4 meter. Dessutom kunde forskarna se att de flesta vattendragen i de nordiska länderna hade andra spår efter skogsbruk, så som körspår eller markberedning.

– Vi konstaterar att en majoritet av vattendragen i den här studien hade otillräckligt skydd. Vi anser att en översyn av skogsbruket och en uppdatering av rekommendationer krävs för att öka skyddet av våra minsta vattendrag, skriver forskarna i sin slutsats.

Enligt den svenska skogsvårdslagen måste skador på mark och vatten förhindras eller begränsas. Det bör dessutom lämnas en “funktionell skyddszon med skog för att skydda arter och vattenkvalitet”.

Läs även:
• Ny rapport om svämskogar – hotad naturtyp med hög biologisk mångfald
• Avverkningar påverkar känsliga arter även i intilliggande nyckelbiotoper
• FSC-certifierade bolag kalavverkade vid känsligt vatten
• Viktigt att spara tillräckligt med strandskog för att bevara biologisk mångfald

Källor: SLU och Water Resources Reseach

Mer att läsa