Gå till innehållet

Nya Natura 2000-områden ska skydda Sveriges tumlare

Tumlare vid Kullaberg. Foto: Erik Hansson

Tumlare vid Kullaberg. Foto: Erik Hansson

EU-kommissionen har kritiserat Sverige för att inte skydda landets tumlare tillräckligt. Länsstyrelsen föreslår därför nu två nya Natura 2000-områden – ett utanför kusten i nordvästra Skåne och ett i Östersjön utanför sydvästra Skåne.

Tumlaren är fridlyst och eftersom Sverige är med i EU måste arten skyddas både inom och utanför Natura 2000-områden. De nya föreslagna Natura 2000-områdena ses som ett steg på vägen för arten att så småningom nå så kallad “gynnsam bevarandestatus”, vilket innebär att den är livskraftig. 

I dagsläget består populationen av tumlare i Östersjön endast av några hundra djur och räknas som akut utrotningshotad. I Bälthavet (dansk-svensk-tyska sunden mellan Östersjön och Kattegatt) klassas populationen som sårbar. De senaste 20 åren har det sammanlagda antalet tumlare i Sverige minskat med ungefär 40 procent.

De små tandvalarna hotas framför allt av stormaskiga fiskegarn som är fastsatta i botten, men undervattensbuller är ett annat hot eftersom tumlaren är helt beroende av sin hörsel för att kunna få i sig föda. När allt fler båtar numera använder sig av ekolod blir det ett bekymmer för tumlarna.

– Är man båtägare kan man själv göra en insats genom att visa hänsyn och sänka hastigheten i områden med tumlare och stänga av sitt ekolod när det inte absolut behövs. Tyvärr använder många typer av ekolod frekvenser som stör tumlarna. Tillverkarna bör se över ekoloden så att inga spilljud förekommer under 200 kHz, säger Annelie Johansson, miljödirektör på Länsstyrelsen.

I ett försök att minska garnfiskets påverkan föreslår Länsstyrelsen Skåne att det skapas så kallade samverkansgrupper där forskare, berörda myndigheter och representanter för fisket får ansvaret för att ta fram lösningar för att nå bevarandemålen.

– Modellen med samverkansgrupper har funnits i Nordamerika sedan 1994 och vi tror att just samverkan är nyckeln till ett bevarande av både tumlaren och det kustnära fisket, säger Annelie Johansson.

Även dykänder som sjöorre och svärta kommer att gynnas av de föreslagna Natura 2000-områdena.

Källa: Länsstyrelsen Skåne

Mer att läsa