Gå till innehållet

Ny WWF-rapport: Sverige behöver skogspolitik grundad på vetenskap

Tretåig hackspett. Foto: Erik Hansson

WWF släpper idag en ny skogsrapport som slår fast att svensk politik hotar skogens biologiska mångfald och att det krävs kraftfullt agerande för att vända den negativa utvecklingen. Om så inte sker riskerar det att slå hårt mot Sverige, både miljömässigt och ekonomiskt.

Peter Westman, biträdande generalsekreterare på WWF säger i ett pressmeddelande att de negativa konsekvenserna av det svenska skogsbruket märks allt tydligare på livet i skogen. I sin skogsrapport skriver WWF att Sverige rapporterar till EU att livsmiljön i 14 av 15 skogstyper inte är gynnsam för den biologiska mångfalden. SLU Artdatabanken konstaterar också att nära 90 procent av skogens 2041 rödlistade arter påverkas negativt av skogsbrukets avverkningar.

Trots detta avverkas årligen motsvarande cirka 32 000 fotbollsplaner av biologiskt värdefull skog.
– Som ett av världens rikaste länder borde Sverige kunna agera förebild i hållbar skogsförvaltning. Men dagens politiska ambition räcker inte, säger Peter Roberntz, skogsexpert på WWF.

Om inte skogspolitiken ändras är det mycket som står på spel:
– Ifall denna utveckling tillåts fortsätta, riskerar den politiska ambitionen om en växande bioekonomi med visionen “Skogen, det gröna guldet” bli till “Skogen, det gröna kattguldet”. Nationella och internationella åtaganden samt efterlevnad av EU-lagar om bevarandet av biologisk mångfald kommer inte att uppnås och andra ekosystemtjänster än virkesproduktion kommer att undermineras. Intressespänningarna kommer att öka och Sverige som skogsindustrination kommer att få det svårare på en internationell marknad där produkters hållbarhet efterfrågas, skriver WWF i rapportens sammanfattning.

Många negativa följder
WWF tar också upp andra negativa konsekvenser av det intensiva skogsbruket. Som exempel att täta trädplantage leder till att blåbär och lingon minskat med nästan 20 procent i de svenska skogarna på mindre än 30 år. Det minskar i sin tur födan för älgar och bidrar till ökade betesskador för skogsbruket. Ett annat exempel som nämns är att “urholkningen av skogens naturliga system ger minskad motståndskraft mot stormar, bränder, torka och skadeinsekter”.

För att vända den negativa utvecklingen föreslår WWF en lång rad åtgärder till regeringen, riksdagspartier och myndigheter:
• En skogspolitik grundad på vetenskap för att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster i Sverige.
• En lagstiftning och lagtillsyn som säkrar ett hänsynsfullt skogsbruk med målet att bevara skogens biologiska mångfald och hårdare straff vid lagbrott.
• Sveaskogs samhällsuppdrag, mål och avkastningskrav bör anpassas så att det statliga företaget kan bli ett föredöme.
• Krav på att skogsägare ska miljöredovisa sitt skogsinnehav när det gäller naturvärden och naturvårdsåtagande bör införas.
• Ett politiskt mål och resurser för att uppnå 30 procent representativt skydd av skog.
• Förbättrad kunskap om naturvärden i skogen – inventering av kontinuitetsskogar måste utökas och nyckelbiotopsinventeringen återinföras och Skogsstyrelsen bör öka kvalitetssäkringen i nyckelbiotopsbedömningen.
• Att ansvarsfulla skogsägare premieras genom att utveckla och införa ekonomiska styrmedel.
• Att biologisk mångfald bevaras i skogslandskapen.

Källor: WWF och rapporten “Att se skogen och inte bara träden

Mer att läsa