Gå till innehållet

Ny utredning med 100 förslag ska ge bättre havsmiljö

Östersjön (och havsörn). Foto: Erik Hansson

Miljömålsberedningen har tagit fram en lista på 100 förslag som ska förbättra situationen för Västerhavet och den svårt sargade Östersjön. Bland förslagen finns exempelvis fördubblad yta skyddad natur, stopp för trålfiske nära kuster och flyttade farleder för att skydda tumlare.

– Miljömålsberedningen har gjort ett gediget jobb och vi tycker att många av förslagen är bra. Det bästa är att det nu kan skapas en helhetssyn gällande havspolitiken. Havsmiljölagen och det förstärkta skyddet av havet är mycket bra förslag inom ramen för politiken. Nu gäller det att förslagen blir verklighet, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen i en kommentar till förslagen.

Emma Nohrén, ordförande för gruppen inom Miljömålsberedningen som fokuserat på hav och marina resurser, kommenterar arbetet så här till TT:
– Vi har tagit fram ungefär 100 förslag, som vart och ett kan tyckas otillräckliga. Men tillsammans bildar de en stark helhet som kan ge en bättre havsmiljö och att vi lyckas uppnå miljökvalitetsmålen.

Förslagen är allt från små detaljer till större, övergripande frågor. Exempelvis att beslut måste vägas mot hur de påverkar havens ekosystem och att regeringen varje mandatperiod måste lämna en proposition till riksdagen om hur havsmiljöarbetet ska bedrivas.

Bland förslagen kan nämnas:
• Skydda 30 procent av svenska hav till 2030. 10 procent av dessa områden ska ha särskilt strikt skydd. I dag är cirka 14 procent skyddade.
• Flytta rutter för kommersiella fartyg för att till exempel skydda Östersjöns tumlare.
• Obligatoriskt rapporteringssystem för fångster inom sportfisket.
• Stopp för anläggning av nya bryggor i grunda vikar.
• Flytta gränsen för trålfiske längre ut från kusten för att skydda det kustnära fisket. Miljömålsutredningen anser att det är ett problem med dagens storskaliga trålning av bland annat lekande strömming.
• Nytt fritidsbåtsregister för att bland annat lättare ta hand om “herrelösa båtar”, som blivit vanligare.
• Tillåtelse att plocka det japanska jätteostronet (Magallana gigas) så att dess spridning kan begränsas. Det europeiska ostronet (Ostrea edulis) ska fortfarande vara förbjudet att plocka för alla utom markägaren.
• Minska läckaget av näringsämnen till Östersjön. Bland annat genom att försöka få EU att införa kvotplikt på inblandning av återvunnen fosfor i mineralgödsel.
• Hårdare hastighetsgränser för båtar i känsliga havsområden.

Naturskyddsföreningen skriver i ett pressmeddelande att de anser att många av förslagen “är bra, eller till och med mycket bra”. De anser bland annat att den havsmiljölag som föreslås kan få stor betydelse “för en mer sammanhållen politik kring havet så att olika aktörer styrs mot samma mål – ett välmående hav”.

– Vi tycker att det viktigaste nu är att regeringen tar förslaget om en havsmiljölag vidare för en sammanhållen havsmiljöpolitik. Men det är tillsammans med de övriga åtgärderna som lagen faktiskt kan göra skillnad för livet under ytan. Det är det som räknas, säger Karin Lexén.

Källor: Regeringen.se, Naturskyddsföreningen, Dagens nyheter och Strömstads tidning

Mer att läsa