Gå till innehållet

Ny studie: Så används skogar effektivast i klimatkrisen

Regnskog på Seychellerna. Foto: Radosław Botev – Eget arbete, CC BY-SA 4.0

En ny granskning visar att storskalig trädplantering inte är en problemfri metod för att motverka klimatkrisen. Forskarna bakom studien har tagit fram tio “gyllene regler” för att effektivast använda skogar. Den viktigaste: skydda fler skogar.

– Skogar är avgörande för livet på jorden, 75 procent av planetens växt- och djurarter har sitt hem där. Skogarna ger oss ved, vatten, mat, bränslen och mediciner och de är oerhört viktiga för vårt välbefinnande, säger Alexandre Antonelli, professor i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet och forskningschef för Kew Gardens i Storbritannien.

Han ligger tillsammans med forskare vid Royal Botanic Gardens (RBG Kew) och Botanic Gardens Conservation International (BGCI) bakom studien “Tio gyllene regler för att återställa skog”. Den kanske mest omtalade lösningen är att plantera träd, men forskarna skriver i sin studie att det inte alltid är bäst. I vissa fall kan det till och med vara negativt för klimatet. Forskarnas studie visar att det är viktigt att involvera lokalbefolkningen redan i planeringsstadiet om trädplanteringsprojekt ska bli framgångsrika. Det gäller också att inte plantera träden på marker som redan lagrar stora mängder kol – som våtmarker, savanner och naturliga gräsmarker.

Råden i studien kan även appliceras på svenska förhållanden, men här finns en del sjukdomar som går på inhemska träd som man bör ta hänsyn till. Exempelvis askskottssjukan. Foto: Jonas Barandun – Eget arbete, CC BY-SA 3.0

Kan fungera med rätt metoder
Sist men inte minst måste man tänka på vilka arter som planteras. Inhemska arter bör väljas, gärna hotade arter för att bidra till artrikedomen och det rekommenderas också att det planteras flera olika arter. Följs dessa rekommendationer kan trädplanteringar bli framgångsrika.

– Goda erfarenheter finns, som i östra Madagaskar där man arbetar tillsammans för att återställa områden som förstörts av överutnyttjande och eldhärjningar, berättar Alexandre Antonelli, som också nämner ett projekt i norra Thailand med

Skydd är effektivast
Den effektivaste lösningen är att skydda existerande skogar. På så sätt värnas den biologiska mångfald, skogarnas ekologiska funktioner och skogarna fortsätter vara viktiga kolsänkor, som lagrar stora mängder koldioxid. Naturliga skogar lagrar ungefär 40 gånger så mycket kol som i plantager.

– När det finns ett val betonar vi att stoppa avskogning och skydda kvarvarande skogar. De bästa planeringsbesluten är när vetenskaplig kunskap kombineras med inhemsk kunskap, säger Alexandre Antonelli.

Era studier är framför allt baserade på tropiska skogar – kan de även överföras på svenska förhållanden?
– Det mesta stämmer fortfarande. Till exempel att så långt det går bevara artrika skogar snarare än att plantera nya. Sverige har tyvärr förlorat nästan alla sina riktigt gamla skogar. Det är också viktigt att ta hänsyn till flera faktorer samtidigt, som effekter på grundvattnet, hur planteringarna kommer att påverka den biologiska mångfalden och hur mycket koldioxid som kommer bindas in. Det gäller att planera långsiktigt och med hänsyn till framtida klimatförhållanden.

Finns det något av råden som inte är tillämpligt i Sverige?
– Det kan vara rådet att bara använda sig av inhemska arter. Tyvärr har flera växtsjukdomar, som till exempel askskottssjukan, etablerat sig i Sverige. De flesta svenska askar är inte naturligt motståndskraftiga men det är vissa asiatiska arter och sorter, som utvecklats tillsammans med växtsjukdomen. En annan anledning är att inne i städerna är miljön ofta varmare och tuffare än på andra ställen och vissa utländska arter kan då vara bättre anpassade.

Forskarnas 10 gyllene regler för att återställa skogar:

  1. Skydda befintliga skogar först
  2. Sätt lokalbefolkningen i centrum för trädplanteringsprojekt
  3. Maximera återhämtningen av biologisk mångfald för att uppnå flera mål
  4. Välj rätt område för återplantering av skog
  5. Använd naturlig skogsåterväxt där det är möjligt
  6. Välj rätt trädslag som kan maximera biologisk mångfald
  7. Se till att träden kan tåla ett förändrat klimat
  8. Planera framåt
  9. Lär dig genom att göra
  10. Gör det lönsamt

Källor: Royal Botanic Gardens Kew

Mer att läsa