Gå till innehållet

Ny studie: Koppling mellan blyammunition och minskande andpopulationer

Stjärtand. Foto: Zsombor Károlyi http://www.natursidan.se/fotografer/zsombor-karolyi/

Den rödlistade stjärtanden anses ofta drabbas av blyförgiftning eftersom den misstar blyammunition för föda. Foto: Zsombor Károlyi 

I Storbritannien, precis som i Sverige, används fortfarande blyammunition i jakten. Det hävdas ibland att blymängden inte har någon större inverkan på naturen, men nu har en ny studie publicerats som menar att det finns en direkt koppling mellan blyammunition och flera andarters minskande populationer.

Myndigheterna i Storbritannien fattade nyligen beslut om att inte fasa ut blyammunitionen trots att de hade fått den här forskningsrapporten skickad till sig. I rapporten går forskarna igenom 40 års data om övervintrande änder i Storbritannien, hur de misstar använd blyammunition för mat och hur det påverkar dem.

LÄS ÄVEN: • Inför älgjakten: Blyammunition står för 90% av försäljningen

Arter så som snatterand, som framför allt äter löv sväljer sällan ammunition och visar inte heller upp blyförgiftning i någon större utsträckning. Medan exempelvis stjärtand och brunand, som bland annat äter större frön får i sig mycket blyammunition som de misstar för föda. I studien framgår ett tydligt samband mellan att de arter som får i sig mycket blyammunition minskar i antal medan de som äter föda som inte liknar använda kulor klarat sig mycket bättre.

Brunand. Foto: Erik Hansson

Den rödlistade och hotade brunanden drabbas också av blyförgiftning. Foto: Erik Hansson

Forskarna menar att sambanden inte är någon slump och att det är särskilt allvarligt för brunanden som är rödlistad av IUCN.

– Dessa fynd ger stöd åt hypotesen att intag av blyammunition kan påverka populationstrenden hos änder, skriver forskarna i sin sammanfattning.

1987 förbjöds blyvikter i fisket i Storbritannien trots protester om “bristande bevis”. Förbudet fick dock en omedelbar effekt och ledde bland annat till minskad blyförgiftning hos knölsvanar och att populationen återhämtade sig.

LÄS ÄVEN: • 20 forskare: Bly i jaktammunition ett hälso- och miljöproblem

Enligt RSPB innebär den nya forskningen att det nu måste till ett totalt förbud mot blyammunition. Trots att det är förbjudet att jaga med blyammunition vid våtmarker i Storbritannien, precis som i Sverige, så har inte antalet fall av blyförgiftning hos änder, som ofta råkar äta blyammunition, minskat nämnvärt i England.

Även i Sverige har brunanden minskat i antal och är nu rödlistad som “sårbar”. Orsakerna är enligt Artdatabanken “dåligt kända” men “kan möjligen kopplas till födotillgång i häckningssjöar och övervintringsplatser samt skrattmåsens minskning”, skriver Artdatabanken. Även stjärtanden är “sårbar”.

SOF BirdLife Sverige vill att det ska införas ett förbud mot blyammunition. I ett blogginlägg från ifjol skrev föreningens informationsansvarige Anders Wirdheim bland annat att blyförgiftning är en av de vanligaste dödsorsakerna för både kungsörn och havsörn i Sverige.

– Det var nära ett förbud för snart tio år sedan (2006), men det revs upp när alliansregeringen tillträdde. Nu är det hög tid att väcka frågan om ett förbud på nytt. Det finns nämligen inga rimliga skäl att göra detta undantag när det gäller spridning av giftiga ämnen. I snart sagt alla övriga sammanhang, där giftiga metaller ingått i olika produkter, har vi genom lagstiftning eller produktutveckling ersatt dessa ämnen. Varför ska det då vara tillåtet att sprida bly? Det är ju synnerligen väl belagt att denna blyspridning innebär en stor förgiftningsrisk för fåglar som i övriga sammanhang har ett starkt skydd!

Källor: Ibis, SOF BirdLife Sverige och RSPB

Mer att läsa