Gå till innehållet

Ny studie: Hyggesfritt mer lönsamt än kalhyggen

Granskog. Foto: Erik Hansson

En ny studie på granskogar på torvmarker visar att det är mer lönsamt att använda plockhuggning/hyggesfritt skogsbruk än att kalavverka. Dessutom är det bättre för miljön.

Studien, som publicerats i Canadian Journal of Forest Research, gjordes på torvmarker med granskog i olika ålder och forskarna kom fram till att det var mer lönsamt att bruka skogarna genom att enbart avverka enskilda träd (så kallad plockhuggning, kontinuitetsbruk eller hyggesfritt skogsbruk) istället för att kalhygga stora ytor (traktbruk).

– Det beror i hög grad på att kontinuitetsbruket inte gav upphov till kostnader, eftersom förnyelsen skedde naturligt och det inte behövdes någon markberedning eller plantskogsgallring, i motsats till traktbruket. Vid traktbruk tog det dessutom årtionden efter beståndsförnyelsen innan skogen följande gång gav avverkningsintäkter, vilket försämrade lönsamheten, skriver Naturresursinstitutet.

Det var inte enbart lönsamheten som talade för ett kalhyggesfritt skogsbruk. Det var också bättre för miljön.

– Kontinuitetsbruk belastar vattenmiljön sannolikt mindre än traktbruk, eftersom det då inte behövs någon iståndsättningsdikning med vattenpåverkan. Dessutom förhindrar det både att vattennivån stiger för nära markytan och att den sjunker för lågt, vilket ger upphov till växthusgasutsläpp från torvmarksskogar. Därmed är också de negativa klimateffekterna mindre, sammanfattar Artti Juutinen.

En tidigare studie från Lunds universitet har också kommit fram till att hyggesfritt skogsbruk gav minst koldioxidutsläpp till atmosfären och minst kväveläckage till haven.

Källor: Naturresursinstitutet och Canadian Journal of Forest Research

Mer att läsa