Gå till innehållet

Stor rapport om tjädern i Sverige: Början på regionalt utdöende

Tjäder. Foto: Erik Hansson

I Sverige lever 25 procent av världens alla tjädrar, men det saknas kännedom om tjäderpopulationens utveckling på lång sikt. Nu har BirdLife Sverige samlat in ett stort antal studier och släppt en rapport som visar att det ser mörkt ut får “skogens drakar” i södra delarna av landet. Det kan vara fråga om ett regionalt utdöende.

Även om det inte gjorts någon studie på tjäderpopulationens utveckling i Sverige så menar BirdLife Sverige att den troligen följer utveckligen i Finland och studier från vårt grannland visar att arten minskat med 40-85 procent sedan 60-talet men stabiliserats på senare år. Anledningen till minskningen är troligen storskaliga förändringar i skogslandskapet och att tjädern har förlorat sina livsmiljöer.

LÄS ÄVEN: • Naturpodden: Skogsbruk anpassat till tjäder – är det möjligt?

– Tjädern är som toppen av ett isberg. Finns det gott om tjädern är det ett tecken på ett väl fungerande skogsekosystem, med hundratals andra värdefulla arter. I tjäderskogen är skogen luckig, varierad och rik på blåbärsris, säger Christer Johansson, skogsansvarig på BirdLife Sverige i ett pressmeddelande.

Regionalt utdöende i syd
BirdLife Sverige presenterar i rapporten en sammanställning om tjäderns krav på sin livsmiljö. 90 procent av tjädrarna i Sverige lever i Norrlandslänen, samt i Dalarnas och Värmlands län. I södra Sverige ser det mörkt ut. Föreningen skriver att det nu är mycket som talar för att tjäderns population är uppsplittrad och att den helt saknas i många skogslandskap i södra delen av landet. BirdLife Sverige menar att det är “början på ett lokalt och regionalt utdöende”.

LÄS ÄVEN: • Skogsavverkning hotar tjädern i Slovakien – liknande situation i Sverige

– Syftet med rapporten är att räta ut många av de frågetecken som finns gällande tjädern och dess
krav, för att på så sätt höja kunskapsnivån och förhoppningsvis även bidra till att minska
konflikter vid hantering av tjäderområden, skriver föreningen.

Vill ha blåbär och stora skogar
I rapporten framgår att tillgången till blåbär i skogarna är viktigt för att tjädern ska klara sig. Det behövs “minst 30 procent marktäckning av blåbärsris i en skog inom 1 km för att säkerställa lekplatsens bevarande på lång sikt”.

LÄS ÄVEN: • Naturturism: Tjädergömsle

– Det har länge funnits samband mellan äldre skogar och lekplatser. I senare undersökningar är detta samband inte lika tydligt, vilket bland annat beror på frånvaron av äldre skog, men det finns fortfarande ett starkt samband mellan sammanhängande skogstäcke och lekplatsernas långsiktiga bevarande.

Flera studier har visat att även ett sammanhängande skogstäcke är en väldigt viktig faktor. Det påverkar lekplatserna positivt i en radie på 3 000 meters håll. För att tjädern ska klara sig på längre sikt krävs också sammanlänkade lekplatser som inte är isolerade från varandra av kalhyggen.

Hyggesfritt är lösningen
BirdLife Sverige menar att för att tjädern ska trivas måste skogsbruket bedrivas hänsynsfullt, långsiktigt och hyggesfritt. Tjädertupparna undviker öppna ytor, så kalhyggesbruk missgynnar arten. Dessutom behöver tjäderkycklingarna minst 25 meter breda zoner av träd mot mossar vid avverkning för att lättare kunna hitta föda. En annan viktig åtgärd som BirdLife Sverige pekar på är att minska antalet predatorer, framförallt räv.

I dagsläget beräknas det finnas någonstans mellan 488 000 och 916 000 tjädrar i Sverige. Under 2000-talet har drygt 20 000 av dem skjutits årligen.

Källa: Tjädern – En kunskapssammanställning

 

Mer att läsa