Gå till innehållet

Ny statistik: Så mycket skog avverkades i Sverige 2017

Avverkad skog. Foto: Erik Hansson

Det avverkades något mindre skog 2017 jämfört med året innan, men sett till de senaste 60 åren är trenden tydlig – det avverkas allt mer skog i Sverige. David van der Spoel, talesperson i Skydda Skogen, kommenterar Skogsstyrelsens senaste rapport.

Sammanlagt avverkades det 90,9 miljoner skogskubikmeter 2017 enligt preliminär statistik från Skogsstyrelsen. Det är en ökning med 25 miljoner kubikmeter sedan 1990 och ungefär 35 miljoner sedan i slutet av 1970-talet.

LÄS ÄVEN: • 20 naturföreningar: Regeringen är tyst medan gammelskogen faller

Hur länge kan det fortsätta öka? Växer det upp tillräckligt med nya träd eller kommer avverkningen förr eller senare behöva minska? David van der Spoel, talesperson i Skydda Skogen, menar att det beror på vad man anser vara en skog.

– Forskare från Harvard har redan 2009 påpekat att den skogsdefinitionen som är gångbar leder till att även plantager får kallas för skog. Om plantager avverkas är det mindre allvarligt för den biologiska mångfalden och klimatet än när naturskog avverkas. För båda klimatets skull och för den biologiska mångfalden behöver vi dock undanhålla mycket mer skog, främst naturliga skogar, men vi behöver även restaurera plantager till naturnära skogar igen.

LÄS ÄVEN: • Brist på gamla träd – var femte vedlevande skalbagge i Europa hotad

Sett till hektar är gallring den vanligaste avverkningsåtgärden, enligt Skogsstyrelsen, men det är en metod som inte ska förväxlas med plockhuggning. Gallring definieras av Skogsstyrelsen som att det tas bort träd av dålig kvalitet, som är tolv meter eller högre för att skapa bättre förutsättningar för andra träd. Det vanliga är att gallra två eller tre gånger under en omloppstid.
– Gallring leder till de typiska park-liknande trädridåer som man påträffar lite varstans, berättar David van der Spoel. När all underväxt tas bort i en skog missgynnas till exempel småfåglar som talltita som behöver detta för födosökandet. Andra arter, som tofsmes, berörs mindre av gallring. I plockhuggning tar man bort just enstaka större träd som ger bra virke medan resten få stå kvar.

Läs även: • 40 artiklar om hotade skogar, från norr till söder

Sett till kubikmeter är det dock så kallad föryngringsavverkning, för det mesta kalhuggning, som är den vanligaste metoden. Den delen av avverkningen har legat relativt konstant på 200 000 hektar per år sedan 1980-talet.

Hur stor andel av de svenska skogarna är det som har kalavverkats genom åren?
– Från 1960 talet, när den svenska skogsbruksmodellen började användas i stor skala, har mer än hälften av all produktiv skogsmark slutavverkats, för det mesta genom kalhuggning. Den totala siffran är något större.

Hur stor andel av de här 200 000 hektaren som slutavverkas är gammelskog respektive naturskog?
– Varje år avverkas det uppskattningsvis 2000 hektar nyckelbiotoper enligt miljömålsberedningen, det vill säga särskilt biologiskt värdefulla områden.

Detta har enligt miljömålsberedningens rapport lett till att ”det råder brist på arealer gammal skog med bibehållen skogskontinuitet, liksom på flerskiktade skogar, ostörda fuktiga och våta skogsmiljöer och tillgång på död ved av olika kvaliteter och i olika miljöer”. 

Mer att läsa