Gå till innehållet

Ny satsning på att binda ihop natur med grön infrastruktur

Gråhäger i våtmark. Foto: Erik Hansson

Landets länsstyrelser ska nu kartlägga värdefull natur och föreslå åtgärder som ska binda ihop naturen så att djur och växter enklare kan leva och förflytta sig i landskapet. Målet är ökad biologisk mångfald och livskraftiga ekosystem.

– Växter och djurs behov av livsmiljöer sträcker sig över administrativa gränser i landskapet. Därför behövs kunskap om helheten i landskapet och ett brett samarbete för att få fram kunskap, vidta åtgärder och länka samman en fragmenterad natur. Att planera för grön infrastruktur ska bli en naturlig del av samhällsplaneringen, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: • Starkt hotade fjärilar ska räddas med samarbetsprojekt

Åtgärderna som ska genomföras sträcker sig över ett brett spektrum och inkluderar bland annat att lantbrukare uppmanas hjälpa pollinerare, strategiskt placerade våtmarker som kan minska översvämningsproblem och övergödning, fiskerinäringen kan använda skonsamma fiskeredskap, kommuner kan binda ihop värdefulla naturområden med gröna länkar och Trafikverket kan se till att vägar och järnvägar inte blir barriärer i landskapet.

Även allmänheten uppmanas bidra genom att registrera fynd av olika arter och genom att odla i sina trädgårdar och kolonilotter.

LÄS ÄVEN: • Sverige fortfarande långt från att nå miljömål

Med hjälp av dessa åtgärder hoppas Naturvårdsverket att landskapet, som “blir allt mer uppdelat av vägar och byggnader”, bättre ska anpassat för naturen och ekosystemen. 

– Kartläggningen av värdefull natur som nu pågår i hela landet ska ge ett nytt helhetsperspektiv genom en fördjupad förståelse för landskapets kvalitéer och ekologiska samband, berättar Ingrid Johansson Horner, projektledare för Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om grön infrastruktur.

Hösten 2018 ska alla landets länsstyrelser ha tagit fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Först ut är Jönköpings län som skickat ut sin regionala handlingsplan på remiss till bland annat till länets kommuner och kommunala bostadsbolag, mark- och skogsägarorganisationer, näringslivet, ideella organisationer och grannlänen.

– Det finns mycket att vinna på att göra olika åtgärder, berättar Linda Hassel projektledare för grön infrastruktur på länsstyrelsen i Jönköpings län. Som exempel har mänskliga aktiviteter i Jönköpings län medfört en omfattande fysisk påverkan på våra sjöar och vattendrag vilket lett till försämrade livsmiljöer för många vattenlevande arter. Det pågår en torrläggning av landskapet. I handlingsplanen finns åtgärder som syftar till att öka landskapets vattenhållande förmåga och den biologiska mångfalden med många vattenlevande arter.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa