Gå till innehållet

Ny rapport: Trålning i Östersjön är “helt förkastligt”

Östersjön (och havsörn). Foto: Erik Hansson

I en ny rapport från stiftelsen BalticSea2020 konstateras att Östersjöns fiskbestånd är i ett kritiskt läge och att storskalig trålning bör förbjudas. Det skulle gynna både Östersjöns ekosystem och den svenska ekonomin.

Stiftelsen BalticSea2020 har sedan 2005 arbetat med att lyfta frågor om Östersjöns miljö. I år tar stiftelsens pengar slut, precis som planerat, och avslutningen sker i form av rapporten “En vision för Östersjöns fiske“.

– Det är en rapport som vi hoppas ska vara ett första steg för en sundare fiskeripolitik som prioriterar miljö, hållbarhet och småskaligt fiske. Vi vill visa det allvarliga tillståndet för Östersjöns fiskbestånd och att fisket i dess nuvarande form inte bidrar till samhällsekonomin. Ett fokus på småskaligt, kustnära fiske skulle kunna skapa betydande värden, både för miljön, statskassan och samhället, skriver BalticSea2020 i ett pressmeddelande.

Östersjöns förvandling
De fyra forskarna bakom rapporten beskriver Östersjöns historia från att ha varit ett näringsfattigt, bräckt innanhav till att under 1900-talet bli allt mer förstört. Under 1900-talet omvandlades näringsförhållandena på grund av utsläpp från städer och jordbruk. Övergödningen ledde till igenväxning i kustområden och lokal syrebrist i grunda områden där många arter har sina lek- och reproduktionsområden. Övergödningen gynnar också karpfiskar och storspigg, snarare än rovfiskar som gädda och abborre.

På större djup i Östersjön har den dåliga syresituationen skapat problem för torskens reproduktion, eftersom torskäggen bland annat kräver en viss syrenivå innan kläckning. I dagsläget påverkas en tredjedel av botten av syrebrist.

Miljögifterna i Östersjön har dessutom gjort att fet fisk från Östersjön är delvis otjänlig som människoföda. Barn, ungdomar, ammande, gravida och de som vill bli gravida i framtiden rekommenderas att äta denna fisk max 2-3 gånger per år på grund av de höga giftvärdena.

Det olönsamma och “förkastliga” storskaliga fisket
Efter 1980-talet har dessutom många av Östersjöns fiskbestånd utarmats genom ett för högt fisketryck. Det gäller exempelvis torsk. Nedgången för torsken har fortsatt under hela 2010-talet och det finns allt färre stora fiskar och de som klarat sig är i sämre kondition. I dagsläget är torskbeståndet i “kris” och “nära kollaps“.

Nedgången beror troligen på överfiske. Forskarna anser inte att minskad födotillgång eller angrepp från parasiten sälmask skulle vara huvudanledningarna.

Dyrt för samhället med storskaligt fiske
Rapporten tar också upp den ekonomiska aspekten av Östersjönfisket. Subventioner, skatteundantag och administration av fisket kostar staten årligen ungefär 270 miljoner kronor medan skatteintäkterna beräknas till 22 miljoner kronor. Att ställa om fisket till ett småskaligt fiske, fritidsfiske och fisketurism skulle ge en samhällsekonomisk vinst i storleksordningen 450-500 miljoner kronor per år.

BalticSea2020 anser också att storskalig trålning i Östersjön bör förbjudas helt.
– Trålningen som metod är fabriksmässig, mycket bränslekrävande och synnerligen effektiv när den kombineras med modern elektronisk spårningsutrustning. Ur ekologisk synvinkel är metoden helt förkastlig. I Öresund, som haft trålförbud under många år, finns fortfarande ett livskraftigt torskbestånd, skriver limnologen och forskaren Per Larsson i rapporten.

Ljus i mörkret med rätt politik
Även om läget är allvarligt för Östersjön så finns det hopp, om rätt insatser sätts in.
– I kortare artiklar visar vi att man kan återuppbygga fiskbestånd om reglerna är tydliga. Vi visar på exempel från både USA och Hjälmaren i Sverige. Vi berättar också om den innovations- och initiativkraft som finns i det kustnära, småskaliga fisket, från Blekinge till Stockholms skärgård. Ytterst är det en fråga om politiska beslut, i Sverige och i EU. Om vi menar allvar med att förbättra Östersjöns miljö måste politikerna prioritera ett hållbart, småskaligt fiske. Som dessutom kan bli betydligt mer lönsamt för både yrkesfiskarna och kustsamhällena samt för skattebetalare och statskassa, skriver forskarna bakom rapporten.

Läs även:
Stor förändring av Östersjöns fiskbestånd
• Algblomningen är redan igång – Östersjön mår dåligt
Ny handbok ska hjälpa ”Östersjöns skogar”
Rekordstor syrebrist i Östersjön – en tredjedel av botten påverkad

Källa: BalticSea2020

Mer att läsa