Gå till innehållet

Rapport: Strandskyddet ihåligt och hotas av ytterligare försvagning

Brygga i sjö. Foto: Richard Palmer, CC BY-SA 3.0, Länk

En ny genomgång av Naturskyddsföreningen visar att 93 procent av 693 granskade ansökningar om exploateringar av stränder har getts dispens från strandskyddet. Varje år ges dispenser till tusentals exploateringar, trots att dispenser ska ges mycket restriktivt. Nu jobbar regeringen med ett förslag om ytterligare försvagning av skyddet.

Våra stränder är viktiga. De är ofta produktiva miljöer med hög artrikedom. De många växter som trivs i strandzonens grunda vatten skapar viktiga livsmiljöer för fiskar, fåglar och andra vattenorganismer. Enligt SLU Artdatabanken lever över 1 000 rödlistade arter i strandzonen och de intilliggande våtmarkerna och vattenmiljöerna. Växterna vid stränderna tar dessutom upp näring ur vattnet vilket motverkar övergödning, de motverkar erosion, filtrerar vattnet och binder stora mängder koldioxid. Dessa funktioner hotas vid exploatering vid stränderna.

Frågan om strandskyddet är just nu aktuell eftersom regeringen snart lämnar en proposition om ett förändrat strandskydd till riksdagen. Den ska presenteras den 22 mars och innebär bland annat att det generella strandskyddet försvinner i stora områden. Detta oroar Naturskyddsföreningen.

– Dagens strandskyddslagstiftning kan naturligtvis förbättras, men att luckra upp strandskyddet på det sätt som föreslås riskerar få mycket stora negativa konsekvenser för växt- och djurliv, naturliga klimatlösningar och allemansrätten. Dessutom finns det redan idag ett differentierat strandskydd. Det är redan idag lättare att få dispens i områden på landsbygden, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Antal dispenser från strandskyddet har ökat kraftigt sedan 1960-talet. Källa: Naturskyddsföreningens rapport

Strandskydd för landsbygdens skull

Ett uppluckrat strandskydd motiveras med att det skulle gynna “landsbygdsutvecklingen”. Men Naturskyddsföreningen lyfter i sin rapport fram studier som visar att besöksnäringen är viktig för landsbygdskommuners lokala och regionala tillväxt.

– Attraktiviteten i många glesbefolkade landsbygdskommuner ligger just i att stränderna är tillgängliga för allmänheten och kan utnyttjas för upplevelser, fiske och friluftsliv, skriver föreningen.

Redan idag ges också dispens till de flesta strandnära byggen enligt Naturskyddsföreningens nya rapport. Numera beviljas över 8 000 dispenser per år. Det kan jämföras med några hundra per år under 1960-talet. En undersökning från 2021 visade till exempel att av 130 ärenden i Värmdö, Gävle och Luleå gavs dispens till vartenda ett. En tredjedel av den svenska kusten har exploaterats i dagsläget. I Stockholmsområdet är det 47 procent och i Skåne 41 procent.

Anna Christiernsson, docent och biträdande lektor i miljörätt vid Stockholms universitet, kommenterade de många dispenserna så här i en intervju med Baltic Eye:

– Särskilt förvånande är att en majoritet av ansökningarna har beviljats dispens och att det i vissa fall handlar om ett ganska stort antal dispenser totalt sett. Det är anmärkningsvärt med tanke på att det är en förbudslagstiftning och att lagen kräver att dispenser prövas med stor restriktivitet men också att det i flera fall handlar om högexploaterade kustområden.

Naturskyddsföreningen vill istället se ett stärkt strandskydd i känsliga områden och områden med högt exploateringstryck. Det tycker även 75 procent av svenska folket enligt en undersökning från Kantar Sifo 2021.

– Vi ser med oro på att ett försvagat strandskydd riskerar att leda till att Sverige får det ännu svårare att nå miljömålen. Förslaget om att ta bort det generella skyddet av mindre sjöar och vattendrag handlar om tiotusentals kvadratkilometer stränder, som ofta har mycket höga ekologiska värden. Naturvärdena minskar, liksom vår motståndskraft mot klimatförändringar. I en tid där vi vet att klimatkrisen för med sig extremväder och översvämningar är det helt fel väg att gå att luckra upp strandskyddet på det sättet som regeringen föreslagit, säger Karin Lexén.

Läs även:
Hårt utsatta ålgräsängar ”hot-spots” för kol- och kväveinlagring
Svenska folket och miljöorganisationer vill ha starkt strandskydd
Kritik mot nedmonteringen av strandskyddet: ”mycket oroade”
Ny studie: Strandskyddet behöver värnas
De viktiga undervattensväxterna och hur de skadas av bryggor och båtar

Källa: Naturskyddsföreningen

Mer att läsa