Gå till innehållet

Ny nationalpark blir första i sitt slag i Sverige

Ett kalt träd på en stenig strand vid Nämdö.

På öarna i västra delen av området dominerar hällmarkstallskog. Öarnas skogar glesnar österut och barrträden ersätts av lövskog med al, asp, björk, och ask. Foto: Länsstyrelsen Stockholms län

Sverige ser ut att få en nationalpark – den första med marin inriktning i Östersjön. Kommunen och myndigheterna är överens och nu fortsätter arbetet med att göra Nämdöskärgården till en nationalpark som både ska skydda viktiga naturvärden och “öka tillgängligheten för det rörliga friluftslivet och öppna upp för fler besökare”.

Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Värmdö kommun och Skärgårdsstiftelsen anser att förutsättningarna för att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården.

– Det är de finaste och mest värdefulla delarna av det svenska landskapet som bevaras och skyddas som nationalparker – nu och i framtiden. Vi ser att Nämdöskärgården har dessa värden och därför vill vi nu gå vidare med att skapa ett väl förankrat förslag till nationalpark i området säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket.

De höga naturvärdena finns både på land och i vattnet och består bland annat av tusentals kobbar och skär i en “levande, oexploaterad skärgårdsnatur”. Här finns sälar, havsörnar, “mycket fina brackvattenmiljöer med musselbankar och skyddade havsvikar med kransalger”, enligt Naturvårdsverket.

Mia Olausson, chef för enheten för biologisk mångfald och områdesskydd vid HaV som jobbar med nationalparken, berättar att det behövs ytterligare kartläggning av områdets naturvärden:
– Parkens marina naturvärden är stora, men inte kartlagda fullt ut. Därför är det viktigt att ta fram mer fakta. Vi planerar därför att stödja Länsstyrelsen i Stockholm ekonomiskt för att de ska kunna ta fram mer kunskapsunderlag om den marina miljön.

14 000 hektar för både natur och friluftsliv
Området ligger i Värmdö kommun i Stockholms län och är 14 000 hektar stort. Det omfattar bland annat de fyra befintliga naturreservaten Bullerö, Långskär, Långviksskär och Biskopsö, som också ingår i EU-nätverket Natura 2000

Det är inte bara naturen som ska skyddas i nationalparken. Området anses ha goda förutsättningar att ta emot besökare genom sitt läge, storlek och tillgång på bra naturhamnar.
– Området är redan idag mycket populärt och välbesökt av båtfolket. Genom att bli nationalpark kan det både öka tillgängligheten för det rörliga friluftslivet och öppna upp för fler besökare, samtidigt som viktiga naturvärden skyddas, säger Anna Waxin, VD på Skärgårdsstiftelsen.

Arbetet med att bilda en nationalpark är en process med många steg och det är många aktörer som ska medverka. Det beräknas dröja ytterligare flera år innan ett beslut kan tas av regering och riksdag. Redan för fem år sedan ansågs Nämdöskärgården vara ett prioriterat område för en ny svensk nationalpark.

Läs även:
Allt fler besöker våra nationalparker
• Ingen nationalpark i Vålådalen-Sylarna-Helags – kom inte överens
• Naturställe: Ängsö nationalpark
Sveriges 30:e nationalpark invigdes 26 maj 2018

Källor: Naturvårdsverket och Havs och vattenmyndigheten

Mer att läsa