Gå till innehållet

Ny handbok ska hjälpa “Östersjöns skogar”

Algen blåstång fyller en väldigt viktig funktion i Östersjön och kallas ibland “havets barnkammare”. Men arten är hårt drabbad av bland annat övergödning. Nu finns det en handbok med råd och fakta om hur blåstången ska kunna restaureras och bidra till ett artrikare hav.

Blåstången hotas från många håll och har drabbats hårt av människans framfart sedan 1960-talet. Dels i form av utsläpp från industrier, men också på grund av bland annat övergödning och kustexploatering. Dessutom förväntas den få det svårt i framtiden när salthalten i Östersjön förändras ytterligare. En del av tillbakagången har berott på lokala faktorer, exempelvis från en industri eller småbåtshamn. Andra faktorer är mer omfattande, som till exempel stora städer eller jordbruksområden som bidrar till övergödningen.

Varför är då blåstången så viktig för Östersjön?
Det är den enda stora fleråriga brunalgen som har stor utbredning i Östersjöns kustområden och den har stor betydelse för många arter.
– Blåstången kan liknas vid träden i en skog. I tångsamhället bildar tången trädskiktet, mindre algarter ingår i buskskiktet under tången, alternativt växer de som epifyter på blåstången. Detta skapar i sin tur en komplex livsmiljö där en mängd djur bestående av fiskyngel, kräftdjur, snäckor och insektslarver finner skydd och föda. Denna rika fauna av smådjur utgör i sin tur föda för fisk och fågel, skriver författarna i Tånghandboken.

En tillbakagång för blåstången kommer drabba många andra arter i Östersjön och även förmågan att lagra kol.

För att motverka minskningen släpps nu Tånghandboken. Den är författad av några av landets främsta blåstångsexperter och främst avsedd för de som jobbar med marint restaureringsarbete vid exempelvis landets kommuner och länsstyrelser.

– Handboken berättar på ett mycket konkret sätt hur man går till väga för att återplantera blåstång på platser där den funnits förut, eller hjälpa den att etablera sig på helt nya ställen, säger Lena Kautsky, professor emeritus vid Östersjöcentrum, en av författarna till handboken.

Läs även:
Nyckelart hotas av förändringar i Östersjön
Rapport om havets tillstånd i Sverige

Källor: Stockholms Universitet och Tånghandboken

Mer att läsa