Gå till innehållet

Norges rödlista 2021 – allt fler hotade arter

Isranunkel hör till förlorarna när klimatkrisen blir allt tydligare i Norge. Arten förväntas minska med 20-40 procent till år 2065. Foto: Hans Hillewaert, CC BY-SA 3.0.

Antalet hotade arter i Norge fortsätter att öka och nu börjar även klimatförändringarna påverka många arter negativt. 41,1 procent av alla hotade arter anses också drabbas av det norska skogsbruket.

Norges främsta experter på landets arter, Artsdatabanken, har nu lanserat en ny rödlista, för fjärde gången sedan 2006. 23 405 arter har klassificerats i kategorier som “livskraftig”, “nära hotad”, “akut hotad” och “nationellt utdöd”. Slutsatsen från den nya rapporten är att antalet hotade arter ökat från 11,3 till 11,8 procent. Det kan låta som en blygsam ökning, men den innebär att utvecklingen för den biologiska mångfalden fortsätter utvecklas negativt i Norge. Dessutom minskar hela 86 procent av arterna på rödlistan i antal.

Nyheter sedan den förra rödlistan 2015 är att klimatförändringar påverkar allt fler norska arter. Förhöjd temperatur, förlängd växtsäsong, ökad nederbörd, fler extremväder och ett mindre stabilt väder kommer bli vanligare de kommande åren och det påverkar i dagsläget 211 av de hotade arterna i Norge negativt. Det är en kraftig ökning från 2015 när bara 87 arter påverkades negativt av klimatförändringarna.

Det största hotet mot norsk natur är dock “markanvändning”. I den kategorin ingår jord- och skogsbruk, men även exempelvis exploateringar vid byggen av hus och vägar. 9 av 10 hotade arter hotas av markanvändning och här framstår skogsbruket som en värsting. Hela 41 procent av Norges hotade arter påverkas negativt av skogsbruket. Det är sammanlagt över 1 100 arter.

– Politikerna måste avsätta tillräckligt med pengar till skogsskydd medan det finns skog att skydda. Vi behöver en miljard årligen till skydd av norska skogar och ett stopp för miljöfientliga skogsbruksstöd som med kirurgisk precision förstör just de skogar som är relevanta att skydda, skriver WWF Norge i en kommentar.

Andelen hotade arter hos fåglar, däggdjur, mossor och kärlväxter. Bild: Artsdatabanken

Nästan 400 arter påverkas negativt av jordbruket, men även igenväxningen är ett problem. Minskat bete och slåtter anses påverka 513 hotade arter negativt.

Laxen rödlistad – trots storsatsning

En annan nyhet på den norska rödlistan är att laxen nu för första gången är rödlistad. Detta trots en satsning på ungefär en miljard norska kronor under åren 2013-2022. I vissa älvar har laxen en positiv utveckling tack vare insatserna, men några av de största hoten kommer från Norges stora laxodlingsindustri (länk).

– De flesta arter är inte som laxen när det kommer till handlingsplaner, budget eller uppmärksamhet. Om Norge menar allvar med att nå målet om att inga arter ska utrotas och att utvecklingen för hotade och nära hotade arter ska förbättras, måste kunskapen användas, säger Bjarte Rambjør Heide chef för Artsdatabanken i en kommentar.

Några positiva tecken från rapporten är att 309 arter lämnat rödlistan och nu kategoriseras som livskraftiga. 513 arter har en positiv utveckling och har fått en lägre hotkategori jämfört med 2015. Dessutom har 15 arter som 2015 bedömdes som regionalt utdöda nu fått ändrad status och anses inte längre utdöda i Norge. Två av dem har till och med omvärderats från regionalt utdöda till livskraftiga.

Källor: Artsdatabanken

Mer att läsa