Gå till innehållet

Nio nya naturreservat i Örebro län

Brevens tallskogar. Foto: Lars-Ove Wikars

Sammanlagt nio nya naturreservat på över 1600 hektar har nu bildats i Örebro län.

Det största nya naturreservatet är Brevens tallskogar på 958 hektar. Det beskrivs av länsstyrelsen som ett stort sammanhängande område med skog, myrmark, sjöar och tjärnar, samt ett rikt fågelliv. Här finns exempelvis arter som orrar, storlom, tjäder och nattskärra, svampar som lakritsmusseron och blå taggsvamp samt flera insekter knutna till gammal tallved. Exempelvis en rik förekomst av den annars mycket sällsynta och rödlistade skalbaggen raggbock.

LÄS ÄVEN: • Kraftig ökning av statligt skyddad natur och besök på landets naturum

Det näst största nya reservatet bildas i den nordöstra delen av länet. Dragtjärn är ett nästan 400 hektar stort vildmarkspräglat naturreservat med Norrlandskänsla som gränsar till naturvårdsområdet Malingsbo-Kloten. Här trivs smala snötåliga granar, svamparna doftskinn, orange taggsvamp, taigataggsvamp och ullticka, samt hänglavar, lunglav och garnlav. Det går också att se varg och lodjur och fåglar som tjäder, tretåig hackspett och pärluggla.

De nya reservaten har bildats som ett led i uppdraget från riksdag och regering att skydda skogar med hög biologisk mångfald.

LÄS ÄVEN: • Naturvårdsverket tvingas minska natur- och klimatsatsningar med 40% i nya budgeten från M+KD

– Örebro län jobbar aktivt och framgångsrikt för att nå riksdagens mål för långsiktigt skydd av natur. I år har vi två riktigt stora objekt där vi går i mål med reservatsprocessen, där Brevens tallskogar bildar ett av de största sammanhängande naturreservaten i södra länsdelen. Det är positivt att vi har en bredd av naturtyper i de beslut som tas i år. Bredden ställer också krav på oss att jobba med anpassad skötsel av skyddade områden i framtiden, säger Johan Karlhager, chef för Naturskyddsenheten på Länsstyrelsen.

I Örebro län är dock bara lite drygt 3,5 procent av den produktiva skogsmarksarealen formellt skyddad.

Nya naturreservat i Örebro län med länkar till mer information hos länsstyrelsen:
• Bergvikskullen (Hällefors kommun), 11 hektar, ung naturskog, kalkbarrskog och spännande geologi.
• Brevens tallskogar (Örebro kommun), 958 hektar, tallmiljöer och gammal skog med stor artrikedom.
• Dragtjärn (Ljusnarsbergs kommun), 392 hektar, naturskog och myrmarker. Brandpräglad barrskog och sandtallskog.
• Grytskogen (Lekebergs kommun), 83 hektar, naturskogar, myrmarker och tjärnar i ett orört landskap.
• Järlehytteskog (Nora kommun), 8,5 hektar, fuktig blandskog med de utrotningshotade fjärilsarterna aspnätfjäril och väddnätfjäril.
• Jönsaskogen (Lekebergs kommun), 15,4 hektar, grandominerad naturskog i fuktig, rik miljö med grova högväxta granar.
• Kungshall (Lekebergs kommun), 72 hektar, naturskogar, myrmarker och rikkärr där svampar och kärlväxter trivs.
• Lidetorpsmon (Degerfors kommun), 81,2 hektar, geologiska formationer och tallskogar på sandmark. Ska skötasmed naturvårsbränning som gynnar insekter och marksvampar.
• Västansjö (Degerfors kommun), 16 hektar, grandominerad barrblandskog med stort inslag av gamla aspar.

Källa: Länsstyrelsen i Örebro

Mer att läsa