Gå till innehållet

Naturvårdsverkets förslag för ökad biologisk mångfald och samhällsomställning

Del av Vindelälven. Foto: MikaelLindmarkEget arbete, CC BY-SA 3.0, Länk

Läget för den biologiska mångfalden är kritiskt och alldeles för få åtgärder som ska stärka den blir genomförda i Sverige. Det konstaterar Naturvårdsverket och lämnar sex förslag på vad staten kan göra för att vända trenden i Sverige. Bland annat föreslås att statliga bolag ska vara “föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle”.

Naturvårdsverket har tagit fram sex förslag för ökad biologisk mångfald i Sverige efter samtal med 120 olika näringslivs- och samhällsaktörer. De lämnas in tillsammans med en redovisning över ett regeringsuppdrag om nya mål för konventionen om biologisk mångfald (CBD).

– Alldeles för få åtgärder som ska stärka den biologiska mångfalden blir genomförda i Sverige och världen. De förslag vi lämnar är förankrade med flera myndigheter och vi bedömer att de kommer att öka Sveriges möjligheter att uppnå målen för biologisk mångfald inom CBD, Agenda 2030 och de svenska miljökvalitetsmålen, säger Claes Svedlindh, avdelningschef på Naturvårdsverket.

Han påtalar också att även om läget är mer akut idag än för tio år sedan är det inte försent att agera.
– Med hjälp av just en biologisk mångfald har naturen en fantastisk förmåga att återhämta sig, hantera klimatförändringar och erbjuda livskvalitet för alla människor, säger Claes Svedlindh.

För att detta ska ske har Naturvårdsverket lämnat in sex förslag på vad staten kan göra för att uppnå de nya CBD-målen:
• En målgruppsanpassad och långsiktig kommunikationssatsning om biologisk mångfald, konventionen om biologisk mångfald och dess kopplingar till de svenska miljömålen och Agenda 2030.
• Naturvårdsverket tar fram ett förslag på hur implementering av nya mål inom konventionen om biologisk mångfald bland alla samhällssektorer kan utformas.
• Utred och identifiera vilka styrmedel som har störst negativ effekt på biologisk mångfald samt en strategi och handlingsplan för hur dessa styrmedel kan förändras för att minska dessa effekter.
• Utred och ta fram en handlingsplan för hur positiva incitament för biologisk mångfald kan införas eller stärkas i Sverige.
• Uppdrag till myndigheter att redovisa hur de arbetar för att integrera konventionen i sin verksamhet. Även de myndigheter som äger och förvaltar mark och vatten ska delta aktivt i arbetet med bevarande av biologisk mångfald, fungerande grön infrastruktur och robusta ekosystem.
• Statligt ägda bolag (exempelvis Vattenfall, LKAB, Sveaskog och Swedavia) ska “styras i en miljömässigt hållbar riktning genom att kräva att bolagen är föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle”.

– Förslagen ovan bedöms ha särskilt stor effekt på möjligheten att uppnå de nya CBD-målen då de bidrar till en större samhällsomställning. En sådan omställning har bland annat av IPBES bedömts som nödvändig för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Förslagen ovan bidrar också till att uppnå Agenda 2030 och de svenska miljökvalitetsmålen, skriver Naturvårdsverket i sin redovisning.

Anteckningar från mötet med skogsnäringen
I redovisningen har även möten med näringslivsaktörer dokumenterats. I mötet med skogsnäringen (skogsbolag och skogsägare) har till exempel krav på fortsatt “frihet under ansvar” upprepats vid flera tillfällen från aktörerna, liksom önskan om att inte behöva öka avsättningar utan istället använda ett “hållbart brukande”.

– Den ekologiska statusen i skogslandskapet behöver förbättras. Vi ska fortsätta att bruka skogen, och förbättra naturvården och vi ska vara stolta över det vi åstadkommer men samtidigt vara öppna för självkritik. Det är mycket möjligt att vi måste förstärka den allmänna hänsynen i vårt skogsbruk, med fokus på särskilda arter och biotoper, och det är vi beredda att göra, sa skogsnäringen vid mötet.

Flera aktörer förtydligade dock också att “Sverige inte bör ha en mer ambitiös linje än andra länder” när det gäller skydd av natur.

Läs även:
• FNs stora rapport om biologisk mångfald visar ödesdiger bild
Otillräckligt skydd av natur i Sverige – både för klimat och biologisk mångfald
• Ny rapport om världens insatser för biologisk mångfald: ”ett totalt misslyckande”
• Ny WWF-rapport: Läget för vilda ryggradsdjur värre än befarat
• Ny WWF-rapport: Sverige behöver skogspolitik grundad på vetenskap

Källor: Naturvårdsverket och Redovisning av regeringsuppdrag

Mer att läsa