Gå till innehållet

Naturvårdsverket: Skogsstyrelsens förslag riskerar “betydande negativ påverkan”

Contortatall. Foto: Walter SiegmundEget arbete, CC BY 2.5, Länk

Skogsstyrelsen har tagit fram förslag på ändringar till skogsvårdslagen. Naturvårdsverket är i sitt remissvar kritiskt till flera delar och menar att de kan innebära en “betydande negativ påverkan på skogslandskapets funktion för biologisk mångfald”.

Skogsstyrelsen anser att föreskrifterna behöver förnyas eftersom föryngringsmetoder, plantmaterial och produktionsforskning har utvecklats. Sammanlagt föreslås ett 30-tal ändringar.

− Det är en begränsad översyn av föreskriften och ändringarna handlar mestadels om krav på plantantal, godkända trädarter på olika marktyper, förtydligande av vilka trädarter som är inhemska och regler för användning av contortatall, säger Bert Krekula, ansvarig för föreskriftsarbetet på Skogsstyrelsen.

Det är bland annat de föreslagna nya reglerna för contortatall som Naturvårdsverket är kritiskt till. Trädet bedöms av SLU Artdatabanken vara en starkt invasiv främmande art, med stor påverkan på inhemska arter och naturtyper, men har trots det planterats i stor skala av skogsindustrin i Sverige. 2020 täckte contortatallar hela 600 000 hektar i Sverige. Det motsvarar ungefär Vänerns storlek

Skogsstyrelsen föreslår att det invasiva, främmande trädet ska få planteras i större delar av Sverige och att det blir tillåtet med contortatall enbart 200 meter från skyddad natur, trots att det visat sig att den har spritt sig från plantager in i Muddus nationalpark. Det motsätter sig Naturvårdsverket.

– Det finns stora risker förknippade med att öppna upp för en bred användning av contortatall i större delen av landet. Självspridning av contorta kan få förödande effekt på den biologiska mångfalden då inhemska arter trängs undan. Särskilt allvarligt är det om contortatallen sprider sig in i skyddade områden, som i många landskap är de sista reträttområdena för hotade och sällsynta skogsarter, säger Henrik Lange, handläggare för invasiva främmande arter.

Naturvårdsverket anser att Skogsstyrelsens förslag till förändringar kan komma att få “en betydande negativ påverkan på skogslandskapets funktion för biologisk mångfald”.

Källor: Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen

Mer att läsa