Gå till innehållet

Naturvårdsverket: Skarvjakt enbart som “skadeförebyggande åtgärd”

Storskarv. Foto: Zsombor Károlyi

Storskarv. Foto: Zsombor Károlyi

Naturvårdsverket meddelar idag att de bedömer att storskarven uppfyller kriterierna för gynnsam bevarandestatus och att skyddsjakt enbart är till för att “förhindra allvarlig skada”, men också som förebyggande skrämselåtgärd. EU:s fågeldirektiv förbjuder jakt för att minska populationen.

Det är länsstyrelsen som har ansvaret för förvaltning av skarven och i höstas gav länsstyrelsen i Skåne tillstånd till skyddsjakt på 50 skarvar i Helsingborgs hamn eftersom de “förorenar utrustning och hårdgjorda ytor“. I Stockholm har länsstyrelsen under flera år tillåtit att skarvägg förstörs. En ny ansökan skickades in i februari. Den överklagades av Birdlife Sverige (SOF) och WWF.

─ Det är möjligt med skyddsjakt på skarv om kriterierna för skyddsjakt är uppfyllda, säger Christer Pettersson, handläggare på Naturvårdsverket.

När det gäller skarvars skador på fisket anser Naturvårdsverket att det bör förebyggas med “skyddsjakt, utveckling av skrämselmetoder och genom eventuell utveckling av redskap”. För att skyddsjakt ska användas är dokumentation av skador viktiga underlag.

─ Skarvens effekter på fiskbestånden måste bedömas från fall till fall. Undersökningar visar att skarven kan ha negativ påverkan på fiskbestånden i odlingar och mindre avgränsade områden men inte i större, öppna system, säger Fredrik Nordwall, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa