Gå till innehållet

Naturvärden utplånas när granbarkborrar bekämpas

Omfattande avverkningar har skett av nyckelbiotoper och värdekärnor i Länsstyrelsens naturreservatsförslag vid sjön Risten i Östergötland. Foto: Mikael Schulin

Ett hundratal granar har nyligen avverkats av Södra Skogsägarna mitt i Länsstyrelsens naturreservatsförslag vid sjön Risten i Östergötland. Men enligt Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen sker ingen avverkning, det är en ”avbarkning” för att stoppa granbarkborrens framfart. Föreningen Skydda Skogen har flera gånger krävt att åtgärderna avbryts eftersom naturvärdena i reservatsförslaget förstörs.

Skydda Skogen har under flera veckor uppmärksammat Södra Skogsägarnas bekämpning av granbarkborrar i reservatsförslaget Risten. Omfattande avverkningar har redan skett för att stoppa barkborren. Både nyckelbiotoper och värdekärnor har avverkats, ibland har till och med markberedning skett efter avverkning och grova körskador har uppstått.

De avverkade nyckelbiotoperna har avregistrerats av Skogsstyrelsen. I skogarna som nu är borta fanns ett flertal rödlistade arter, däribland de mycket ovanliga och starkt hotade arterna broktagel (EN) och tallharticka (EN).

I ett brev till Södra, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket skriver Föreningen Skydda Skogen:

– Granbarkborrar skapar död ved som är en bristvara i dagens naturskogar. Granbarkborren är en nyckelart som gynnar och skapar förutsättningar för biologisk mångfald i skogen. Är det verkligen rimligt att bekämpningsåtgärderna skadar naturvärdena mer än vad barkborrarna påstås göra?

granbarkborre insektsgnag

Granbarkborre. Foto: TpaniEget arbete, CC BY-SA 3.0, Länk

I det område som avverkades dagen innan midsommarafton ligger granarna i staplar, redo att bli bortforslade. Det är mer eller mindre kalavverkning av gran, endast 8 högstubbar har lämnats kvar, enligt ögonvittne. Värdekärnan har utplånats. Torrträd har också huggits fast de inte skulle tas bort, enligt Länsstyrelsen. Det finns ju inte några granbarkborrar i dem längre så de kunde ha fått stå kvar.

Föreningen har hoppats på att någon av myndigheterna skulle agera för att stoppa avverkningarna. Men Skogsstyrelsen skriver i ett svar: “eftersom detta ännu inte är ett naturreservat så klassas området som produktionsskog. Samråd är genomfört och vi har fått bekräftat att avverkningen sker i linje med detta”. Brevet från Skydda Skogen har även skickats till riksdagsledamöter, Miljödepartementet, Landsbygdsdepartementet, Näringsdepartementet, Finansdepartementet, Kulturdepartementet och svenska EU-parlamentariker.

Skogarna vid sjön Risten är unika för Östergötland och har sina höga naturvärden på grund av att de har fått stå orörda och utvecklas fritt utan mänsklig påverkan. I värdekärnan där granarna avverkas eller i närheten har bland annat orkidén knärot (VU), grenlav (VU), ringlav (NT), hållav (VU), skogstrappmossa (NT), vedtrappmossa (NT) och garnlav (NT) hittats.

Skydda Skogen skriver i brevet:

– De höga naturvärdena i reservatsförslaget Risten med alla sina rödlistade arter och signalarter är unika för Östergötland. Den långa skogliga kontinuitet som finns i värdekärnan kommer att förstöras om granarna avbarkas eller avverkas. Utsattheten och vindpåverkan kommer att öka vilket kommer att skada växtplatserna för de skugg- och fuktberoende arterna. Därtill kommer körskador att uppstå av de tunga maskinerna.

Områden där knärot finns bör undantas från modernt skogsbruk. Det skulle även skulle gynna andra ”gammelskogsarter”, enligt Artfakta i Artdatabanken. Foto: Hans Hillewaert via Wikimedia Commons

Genom att skydda skogsmiljöer med garnlav gynnas också flera andra sällsynta och rödlistade arter, enligt Artfakta i Artdatabanken. Foto: Bengt ObergerEget arbete, CC BY-SA 4.0.

Skydda Skogen menar att avverkning av granar inte kommer att stoppa granbarkborren. Tvärtom, de färska stubbarna och riset från avverkningen lockar till sig än mer granbarkborrar. Men bekämpningen fortsätter på samma vis och 15 till skyddade skogar i Östergötland har granskog som ska avverkas på grund av granbarkborre, enligt Skogsstyrelsen.

Skogsbruket har själv skapat förutsättningarna för granbarkborren med plantering av täta granbestånd i samma ålder, menar Skydda Skogen. Dessa gynnar etableringen av granbarkborrar. Vindfällda träd i hyggeskanter eller fristående träd som lämnats på hyggen gynnar också granbarkborren. De lockas även till färska hyggen, troligtvis på grund av doften från stubbar och ris samt av feromon från artfränder. Södra, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen måste därför verka för att bevara naturskogar och för att skogsbruket ska överge den ensidiga satsningen på barrskog, skriver Skydda Skogen. De menar att den svenska skogen behöver klimatsäkras genom skogsskydd, naturlig föryngring och främjande av varierade blandskogar. Något som även stöds av forskningen.

Om avverkningarna av granar inte kan stoppas så anser Skydda Skogen att åtgärderna kan göras på ett mycket skonsammare sätt. Exempelvis så skulle granarna kunna fällas för hand och avbarkas av aborister istället, då körs inte marken sönder och skadorna blir mindre.

I andra län i Sverige planeras också fler åtgärder mot granbarkborrar, bland annat i Kalmar län. Där har ett tillägg i skötselplanerna för flera naturreservat gjorts för att man ska kunna gå in och avverka granar i reservaten.

Läs även:

Granbarkborrar i skyddad skog påverkar inte utbrott

Källor: Skydda Skogen, Skogsstyrelsen Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland

Mer att läsa