Gå till innehållet

Naturreservat ska bildas för att stoppa kryssningsfartyg i Horsstensleden

Horssten. Foto: Niclas Ahlberg 

Ska flera miljoner ton sten sprängas bort ur en del av skärgården med höga naturvärden för att stora kryssningsfartyg snabbare ska komma in till Stockholm? Eller ska de gamla planerna på att göra ett naturreservat av området stoppa planerna på den så kallade Horsstensleden för gott?

Den omdebatterade frågan om Horsstensleden handlar om att Trafikverket, Sjöfartsverket och Stockholms hamnar vill kunna ta emot de allt större kryssningsfartygen och att de ska kunna köra med högre hastighet igenom Stockholms unika skärgård, till centrala Stockholm. Idag leds fartygen via Furusundsleden in till staden med krav på låga hastigheter för att minimera erosionsskador på stränderna.

Ekonomiskt fördelaktig rutt
Genom att spränga bort två miljoner ton berg, sten och kobbar av skärgården, bland annat vid ön Horssten skulle det vara möjligt för de stora fartygen att få en annan led in till huvudstaden. En önskan om ny farled har funnits sedan tidigt 1990-tal, men då hette projektet Rödkobbsleden. Horsstensleden är i princip samma led, med något ändrad sträckning.

– Det skulle vara en stor fördel för sjöfarten. Man kan utan tvivel räkna hem det ekonomiskt med kortare rutter in till Stockholm. Fartygen förbrukar mindre bunkerolja och avgasutsläppen minskar. Samtidigt har vi respekt för att det finns andra hänsyn att ta. Vi vet ännu inte tillräckligt om hur undervattensmiljön skulle påverkas i en tänkt Horsstensled, säger Johan Axjö, som fungerat som expert för Sjöfartsverket, till Skärgården.se.

Svärtor vid Horssten. Foto: Niclas Ahlberg 

Om projektet skulle bli verklighet beräknar Trafikverket att det kommer ta minst tre år att genomföra och att det ska finansieras med skattemedel. Totalt kommer Horsstensleden kosta ungefär 500 miljoner kronor.

Kompakt motstånd
Men protesterna är massiva. Stoppahorsstensleden.se uppmärksammar frågan för en bred allmänhet, det samlas in namnunderskrifter och skickas kritiska remissvar.

Inte heller Värmdö kommun eller Värmdö fågelklubb vill ha leden.
– Vi har hela kommunen bakom oss med total politisk enighet. Från Värmdö fågelklubb bevakar vi frågan och lobbar mot regeringen, i samklang med de lokala politikerna, säger Yvonne Blombäck, som är medansvarig för naturvårdsärenden i fågelklubben.

Yvonne har följt frågan under lång tid, bland annat genom Värmdö Fågelklubb, men tidigare även som engagerad värmdöbo och under sin tid i politiken. Hon berättar att Värmdö kommun lyckades stoppa Rödkobbsleden genom ett kommunalt veto på 90-talet och att planerna på att göra ett marint reservat i området lades fram när Horsstensleden poppade upp i början av 2000-talet. Men planerna på ett naturreservat fastnade hos Stockholms länsstyrelse. De lät ärendet ligga och frågan var länge död. Tills den förra Allians-regeringen inledde en ny utredning om leden under mandatperioden 2010-2014.

I Trafikverkets förslag till Nationell transportplan finns leden med förutsatt att ett extra anslag om 10 procent erhålls. Värmdö kommun vill fortfarande göra ett naturreservat i området som skulle ge ett långvarigt skydd till öarna Horssten, Grönskär och Mälkobbarna. Öarna anses ha höga värden för kultur, natur och friluftsliv och för fågelskådare är Horssten ett bekant namn. Här hittas ibland då och då riktigt spännande fåglar, som till exempel Sveriges första dvärgsävsparv i oktober 2016.

Unik natur och kandidat till världsarv
Men områdets natur är värdefullt för mycket mer än felflugna fåglar. Faktum är att det arbetas med att göra området till världsarv på grund av de höga naturvärdena.

– Ur miljösynpunkt är det helt förkastligt att spränga bort så mycket berg under havsytan, det är en irreversibel åtgärd som kommer att ge stor påverkan på den biologiska mångfalden i området. Här finns flera grunda havsvikar där det växer ålgräs. Det är väldigt viktiga barnkammarområden för fiskar och det är en av faktorerna till att det är ett så rikt fågelliv och till att det bör skyddas. Något som även Havs- och Vattenmyndigheten uppmärksammat och vill att ålgräsområden ges ett ökat skydd. Det här området är unikt även med vår skärgårds mått, säger Yvonne Blombäck.

Runt Horssten och Grönskär finns laguner, grunda havsvikar och sandbankar som är sällsynta eller hotade biotoper med höga naturvärden. Miljöer som skulle försvinna om det sprängs en ny fartygsled i området.

– Horssten är idag i liten grad påverkad av fartygstrafik, fritidsbåtar eller höga näringshalter, vilket återspeglas i att ön och omgivande vatten har mycket höga naturvärden. Undervattenmiljön har i särklass de högsta värdena. Fågelfaunan vid Horssten är en av de finaste i Stockholms skärgård. I området finns flera arter knutna till naturtyper som är ovanliga i Sverige och inom EU, skriver Värmdö kommun i sin naturreservatsplan.

Värdefull natur eller värdefulla kryssningsfartyg – snart kan frågan vara avgjord.

Mer att läsa