Gå till innehållet

Del av naturreservat hävs för att bygga trafikplats

Grön sköldmossa – en fridlyst signalart som hittats i naturreservatet. Foto: Bernd Haynold, CC BY-SA 3.0,

Växjö kommun beslutade i våras att upphäva en del av naturreservatet Fylleryd för att bygga en trafikplats. Beslutet överklagades av Naturskyddsföreningen Kronoberg, Naturskyddsföreningen i Växjö och Mossornas vänner, men nu har länsstyrelsen avslagit överklaganden.

Planerna på att bygga en trafikplats för att skapa ett bättre trafikflöde genom Växjö och därmed minska reservatet med 2,3 procent (12 hektar) i storlek förutsågs redan 1998 när reservatet bildades. Men i det 522 hektar stora naturreservatet finns bland annat grön sköldmossa, som är en signalart, skyddad av EU:s Art- och habitatdirektiv och som trivs i gamla granskogar.

– Den är ovanlig nere på kontinenten men lite vanligare här i Sverige. Därför har vi ett stort ansvar att se till så att den finns kvar. Eventuellt skulle man kunna flytta stubben som mossan växer på till en annan del av reservatet. Annars gäller det att få dispens, vilket man kan få om det finns ett tillräckligt stort allmänintresse att bygga rondellen, berättade kommunekolog Martin Unell för P4 Kronoberg i mars 2017.

Fyndet ledde till att Naturskyddsföreningen Kronoberg, Naturskyddsföreningen i Växjö och Mossornas vänner överklagade beslutet om att minska naturreservatet, men nu har länsstyrelsen meddelat att de avslår överklagan.

Länsstyrelsen menar att de kompensationsåtgärder som ska göras när reservatet minskas är tillräckliga och att “intrånget i naturvärdet och friluftslivet kompenseras i skälig utsträckning”. Andra delar av naturreservatet kommer att utökas och nya satsningar på skötsel kommer att göras.

– Det är nu ett noga avvägt beslut som fattas, det är många aspekter som har vägts in. Naturreservatet sträcker sig över 522 hektar och det är 12 hektar av områdets sydvästra hörn som upphävs. Redan när naturreservatet bildades för tjugo år sedan övervägdes en ny trafiklösning och en zon ritades in på beslutkartan. Vi ser också att de kompensationsåtgärder som Växjö kommun åtar sig är bra. Det handlar bland annat om att drygt hälften av området kommer att skyddas mot produktionsinriktat skogsbruk och att ytan för friluftsliv kommer öka, säger Anders Flanking, länsråd, Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Beslutet kan överklagas inom tre veckor till den högsta instansen, som är miljö- och energi­departementet.

Källor:P4 Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län

Mer att läsa