Gå till innehållet

Miniminivån av antal vargar i Sverige höjs

Varg i hägn. Foto: Frida Hermansson 

Riksdagen ansåg 2013 att det räckte med 270 vargar i Sverige för att uppnå så kallad gynnsam bevarandestatus. Nu har Naturvårdsverket höjt miniminivån till 300 och rapporterat den till EU. Detta eftersom ny forskning av två oberoende forskargrupper visat att det stämmer bättre överens med verkligheten.

300 vargar är det lägsta antal som ska finnas i Sverige. Det har Naturvårdsverket rapporterat till EU som en del av artikel 17 i EU:s art- och habitatdirektiv.

LÄS ÄVEN: • Antal vargar i Sverige fortsätter minska – helt utplånade i vissa områden

Det innebär att nivån höjts med drygt 10 procent sedan 2013 då det rapporterades in 270 vargar som miniminivå. Sedan dess har två oberoende tagit fram underlag för hur många vargar som ska finnas för att den svenska vargpopulationen ska anses ha gynnsam bevarandestatus.

– Det är en komplex uppgift att bestämma gynnsam bevarandestatus. Enligt EU:s art- och habitatdirektiv är det summan av de faktorer som påverkar arten och som på lång sikt kan påverka den naturliga utbredningen och storleken av artens populationer. Det är med andra ord många faktorer som ska vägas in och vi förlitar oss på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag, säger Lisa Svensson, handläggare på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet, till Viltnytt.

LÄS ÄVEN: • Vargar tar oväntat varierade byten i Sverige

– Eftersom bedömningen av vad som är gynnsam bevarandestatus ska bygga på bästa tillgängliga forskning har man i rovdjursförvaltningen vid exempelvis beslut om jakt utgått från minst 300 vargar sedan 2015. Denna nivå får också stöd i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen från 2016. Nu har därför 300 vargar även rapporterats in som referensvärde till EU, säger Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Förutom 300 vargar måste också minst en ny genetisk viktig varg invandra från Finland eller Ryssland varje femårsperiod och reproducerar sig.

Källor: Naturvårdsverket och Viltnytt

Mer att läsa