Gå till innehållet

Mindre sjukdomar i artrika barrskogar

Granskog med lavar. Foto: Johannes Rydström http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-johannes-rydstrom/

Granskog med lavar. Foto: Johannes Rydström 

En ny forskningsstudie från SLU visar att ju fler olika arter det finns i en barrskog, desto färre sjukdomssymptom. 

Det är ett komplext system mellan svampar och träd, som studerats av Diem Nguyen i en ny avhandling. Studien har gått igenom olika skogsområden på flera håll i Europa och bland annat jämfört artrikedom med förekomsten av sjukdomar. En artrik skog anses innebära en snabbare näringscirkulation i marken och vara “mindre känslig för störningar, som en ny skadegörare, svåra stormar eller en särskilt sträng vargavinter”.

– Ju större artrikedomen är, desto mer varierad är motståndskraften mot störningen. Dessutom är sannolikheten för organismer med överlappande funktioner i ekosystemet större, vilket gör att den artrika skogen snabbare återhämtar sig. I det motsatta extremfallet, exempelvis en skog enbart bestående av gran, kan hela skogen utplånas av en enda storm eller nyanländ aggressiv skadegörare för vilken träden aldrig utvecklat något försvar, skriver SLU i ett pressmeddelande.

Diem Nguyens forskning har dock inte hittat något helt entydigt stöd för att större artrikedom ger mindre skador, åtminstone inte i all typ av skog.
– Det mest intressanta är kanske att bland barrträd verkar sjukdomssymptomen minska med stigande artrikedomen. Minskningen gällde även som generell trend i sydeuropeisk skog i allmänhet. Däremot är det tvärtom i norra Europa och bland lövträd – där gynnas istället skadegörarna av en större artrikedom i skogen. Men även om effekten är signifikant, är den inte så stor. Det kan rekommenderas att eftersträva större artrikedom bland odlade barrträd, men man ska veta att det sannolikt finns andra faktorer som har större inverkan på sjukdomarna, säger Diem Nguyen.

Källa: SLU

Mer att läsa