Gå till innehållet

Miljöorganisationerna: Avverka inte fjällnära gammelskog vid Messlingen

Skogslandskapet vid sjön Messlingen. Utsett till en av WWFs naturpärlor, ändå får det avverkas. Foto: Håkan Thenander

Nyligen har ett skogsområde sydost om sjön Messlingen i Härjedalen, återigen avverkningsanmälts. I ett brev till Stora Enso, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen vädjar miljöorganisationer, ideella naturvårdare och riksdagsledamöter om att stoppa samtliga avverkningar söder om sjön Messlingen. Bland brevets 56 namnunderskrifter finns miljöorganisationer som Skydda Skogen, Greenpeace och Jordens Vänner.

Den nyligen avverkningsanmälda skogen ligger på 700-800 meters höjd och har en ålder på 150–250 år. Området är registrerat som impediment, det vill säga mark som har lägre produktionsförmåga och är olämplig för skogsbruk. Enligt Skogsvårdslagen bör inte impediment avverkas, ändå har Skogsstyrelsen godkänt avverkningsanmälan. Skogen inventerades i början av november av ideella inventerare och sammanlagt finns nu 37 signal- och rödlistade arter i den avverkningsanmälda delen och fler i omgivningen söder om sjön. Bland annat lever björn, kungsörn, tjäder, lavskrika och tretåig hackspett i området. Arter som kräver stora sammanhängande skogsområden. I brevet står det:

– Vi vill att hela skogslandskapet skyddas söder om sjön, sammanhängande med fjällområdet Anåfjället och Kappruet.

Förutom rödlistade och hotade arter finns många andra argument för att inte avverka skogen. Ett argument är att Flatruet och fjällnära skog söder om sjön Messlingen är utsett som en av WWFs naturpärlor. Det innebär att området ses som ett av landets 63 skyddsvärda och vackra naturområden.

Stora Enso svarar:  “Representanter för såväl Stora Enso som Skogsstyrelsen har besökt området och bedömt att det inte finns värden som utgör hinder för avverkning” Foto: Håkan Thenander

Avverkning med markberedning i området kommer att påverka många småvatten med källa, sluttningsmyrar och bäckar som mynnar i en värdefull fiskesjö och lekmiljöer för fisk. På Naturvårdsverkets hemsida VIC natur kan man se att det är klassat som värdefulla vatten för naturvård och fiske. Håkan Thenander, medlem i Skydda Skogen och stugägare vid Messlingen säger:

– Både körning och markberedning är olämpligt här på grund av den våta miljön. Sen gammalt vet man att rödingen har sina lekbottnar efter den södra sidan av Messlingesjön. Lekbottnar är mycket känsliga för slam!

Ett annat argument mot avverkning är att friluftslivet drabbas då helhetsupplevelsen av skogslandskapet förstörs och en gammal vandringsled kommer att gå genom ett hygge.

Även vattnet kommer att påverkas av avverkningen. Lommar i sjön Messlingen. Foto: Håkan Thenander

Det är också i strid mot miljömålen och FNs Aichimål att avverka skyddsvärd naturskog. Sverige är långt ifrån att ha skyddat så mycket skog som krävs för att bevara den biologiska mångfalden. I brevet står:

– Om vi ska kunna nå de nationella miljömålen och FNs Aichimål har vi inte råd att förlora en enda av de få skogar med höga naturvärden som fortfarande finns kvar.

För klimatets skull bör skogen sparas, står det i brevet. Boreala naturskogar är kolsänkor. Vid avverkning hamnar mycket av det kolet i atmosfären. Ekosystem med stor biologisk mångfald tål klimatförändringar bättre och därför är det viktigt att skydda det som finns kvar av det boreala skogslandskapet.

Efter att ha fått brevet med alla underskrifter mot avverkningen svarar Ulrika Forsman marknadsområdeschef Hälsingland-Härjedalen på Stora Enso att de vill göra en ny bedömning av den framtida hanteringen av området.  De kommer inte att avverka förrän bedömningen är klar. Men hon skriver även att ”representanter för såväl Stora Enso som Skogsstyrelsen har besökt området och bedömt att det inte finns värden som utgör hinder för avverkning”.

Sjön Messlingen. Foto: Håkan Thenander

Mer att läsa