Gå till innehållet

Maskaure sameby om Sveaskog: “De tar vad de vill ha”

Leif Lundberg från Maskaure sameby ser ut över resterna av naturskogen på Guossavare som förr var bra renbetesmark men som avverkats av Sveaskog och sedan planterats. Foto: Björn Mildh

Sveaskog planerar att avverka cirka 400 hektar naturskog (32 skogar) inom Maskaure samebys renbetesområde i Arjeplogs kommun. Bolaget vill även avverka tidigare lämnade hänsynsytor och kantzoner och även sälja 2 200 hektar skogsmark inom samma område. I ett öppet brev kritiseras Sveaskog för att varken ha respekt för Maskaure sameby eller gällande lagar och regler.

I det öppna brevet från Leif Lundberg från Maskaure sameby och Johanna Nilsson, Marcus Lidström och Björn Mildh från Naturskyddsföreningen framgår att Sveaskog vill ha samebyns ja till att få avverka ett flertal skogar som redan är omgivna av kalhyggen. I en karta från Sveaskog är de gröna fälten skogar som bolaget vill avverka. Om man jämför denna kartbild med en aktuell satellitbild så ser man att det mesta redan har kalavverkats hårt kring dessa skogar.

Gamla naturskogar med hänglavar och marklavar är viktiga för renbetet eftersom renarna äter lavarna. När dessa skogar huggs ned med efterföljande markberedning försvinner både hänglavar och marklavar för årtionden framöver. Gamla naturskogar har höga naturvärden och de kan inte ersättas av nyplantering av gran eller tall.

FSC-certifierade Sveaskog vill även ta de skogsremsor som är tidigare sparade hänsynsytor vid Maskaure. När ett skogsbolag är FSC-certifierat så ska sådana hänsynsytor lämnas och i ett domslut 2015 förbjöd Kammarrätten i Sundsvall Sveaskog att avverka lämnad hänsyn. Hänsynsytor ska enligt domen sparas i en omloppstid, alltså cirka 100 år. Från det öppna brevet till Sveaskog:

– Sveaskog vill avverka den 1 km långa, smala kantzonen mellan landsvägen och Räksakråvvemyran. Men enligt gällande FSC-standard ska en ekologiskt och hydrologiskt betingad övergångszon som denna sparas, inte huggas (6.3.15S). Detta är vad även Skogsstyrelsen förordar.

Sveaskog vill avverka två naturskogar som omger byns renhage. Men enligt Miljöbalken 3 kap. 5 paragrafen, stycke 1 och 2 med tillhörande lagkommentar skall åtgärder som påtagligt försvårar rennäringens bedrivande inte tillåtas, skriver Leif, Björn, Johanna och Marcus. Även enligt Skogsvårdslagen paragraf 13 b stycke 2 får avverkning inte ske om den omöjliggör sedvanlig samling och flyttning av renhjord. En annan av skogarna som Sveaskog vill avverka är en tjäderskog.

Dessa skogar är naturskogar varav flera ligger inom gränsen för fjällnära skog. Tidigare i samråd med Sveaskog så har samebyn sagt nej till avverkning gällande flera av de aktuella skogarna. Men Sveaskog respekterar inte samernas nej. I det öppna brevet ställs frågan varför man då ska ha samråd:

– Sveaskog säger att man vill leva sida vid sida med Maskaure sameby och att renskötsel och skogsbruk kan bedrivas på samma marker i generationer framåt. Men redan under en generation, sedan 1950-talet, har marklavbetet minskat med 70 % och hänglavskogarna huggits. Sveaskog har även sålt 9 730 hektar skogsmark helt över huvudet på byn förutom de cirka 2 200 hektar som nu skall säljas.

Slutsatsen av detta blir enligt det öppna brevet att Sveaskog har varken respekt för Maskaure sameby och deras rennäring eller gällande lagar och regler.

– Man tar vad man vill ha. Det är Sveaskogs samlevnad på lika villkor.

Mer att läsa