Gå till innehållet

Markägare positiva till att det skapas naturreservat

Naturreservat. Foto: Erik Hansson

Naturvårdsverket har låtit göra en undersökning om vad markägare tycker om myndigheternas information, agerande och den ekonomiska ersättningen när delar av marken blir skyddad. En majoritet av de tillfrågade är positiva till att det skapas naturreservat.

I dagsläget är 52 procent av de tillfrågade markägarna positiva eller mycket positiva till att det inrättas naturreservat på deras mark. 41 procent av markägarna var delvis eller mycket negativa till reservatsbildningen. När det skapas ett naturreservat på privat mark ersätts markägarna och enligt Naturvårdsverkets undersökning är 55 procent nöjda med den ersättning de fått.

LÄS ÄVEN: • Rekordmycket pengar till skydd och åtgärder för värdefull natur 2018

Undersökningen har genomförts under många år och de senaste åren har allt fler markägare deltagit i inrättande av naturreservat, allt fler anser också att kompetensen hos Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens personal är god.

– Vi är angelägna om att fortsätta utveckla verksamheten så att markägare kan känna att myndigheterna gör ett så bra jobb som möjligt. Utgångspunkten från myndigheternas sida är att se markägarna som samarbetspartners i arbetet och då är positiva resultat ett kvitto på att arbetet fungerar säger Maano Aunapuu chef Områdesskyddsenheten vid Naturvårdsverket.

Två tredjedelar av markägarna är också helt eller delvis nöjda med hur Skogsstyrelsen agerat när det inrättats biotopskyddsområde. Det är en skyddsform som användas för små mark- och vattenområden, som är särskilt värdefulla som livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter. Alléer, odlingsröse och stenmurar i jordbruksmark, småvatten och våtmark i jordbruksmark och åkerholmar hör till de skyddade biotoperna i landet. Men det kan även beslutas om ytterligare skydd för exempelvis ålgräsängar, äldre naturskogsartade skogar och naturbetesmarker.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa