Gå till innehållet

Mångfald av växter i skogen gynnar både älg och skogsbruk

Älg. Foto: Erik Hansson

Älgar mår bäst i skogar med många olika växter som föda och i sådana skogar minskar troligen även betestrycket på tall.

Den senaste tiden har Sveaskog meddelat att de vill skjuta älg från helikopter både i Västerbotten och Norrbotten eftersom älgarna anses beta så mycket tallplantor att det blir stora förluster för det statliga bolaget.

Älgars bete är precis vad forskare på SLU ägnat sig åt. De har jämfört vad som finns i 320 älgars magar med vad som finns att äta i olika områden och med kalvarnas vikter. Studien har utförts i områden som är starkt påverkade av skogsbruk i södra Sverige och den visar att älgarna vill ha en varierad kost som inbegriper lövträd.

– De älgpopulationer som har en artrik diet, med betydande inslag av sälg och asp, har högre kalvvikter än älgpopulationer som inte lyckas hitta lika många växtarter att äta vintertid, utan måste äta väldigt mycket tall, skriver SLU i ett pressmeddelande.

Tall är en viktig föda för älgarna och stod för ungefär 30 procent av torrvikten i magarna. En nästan lika stor del av kosten bestod av lingonris, blåbärsris och ljung.

– En skogsskötsel som leder till ett större utbud av lövträd, buskar, ris och örter bör gynna älgpopulationerna, och troligen även andra stora växtätare. Sådana åtgärder bör samtidigt minska betestrycket på tall. Vi tror alltså att detta skulle gynna både skogsägare och jägare, liksom mångfalden av växter och djur, säger Annika Felton, universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp.

En liknande slutsats kom Skogsstyrelsen fram till 2019 då de meddelade att det i 60 procent av landets 144 älgförvaltningsområden finns för lite rönn, asp, sälg och ek i ungskogen. Det leder till att den biologiska mångfalden i skogen minskar och att risken för betesskador på tall ökar.

Läs även:
Allt färre lövträd i Sveriges skogar – kostar skogsindustrin miljarder årligen
Varmare klimat tvingar Sveriges älgar norrut

Källor: SLU och Nature

Mer att läsa