Gå till innehållet

Mängder av nya naturreservat utannonserade

Slite skärgård. Foto: Jonaldos, CC BY-SA 3.0. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16201667

Slite skärgård – nytt naturreservat på Gotland. Foto: Jonaldos, CC BY-SA 3.0.

Den senaste tiden har en lång rad naturreservat utannonserats över hela landet. 

Täby Prästgård, Stockholm
Det gamla odlingslandskapet Täby prästgård blir, efter 20 års arbete, nytt naturreservat. Reservatet innehåller stora områden med naturbetesmarker med höga natur- och kulturvärden. På sina håll har markerna växt igen, men nu ska de restaureras och betas så att arter som den rödlistade arten finnögontröst och en ovanlig rosablommande variant av backsippa, gynnas. Det 95 hektar stora området räknas som tätortsnära natur och ligger i ett expansivt område, men enligt stadsbygnaddsnämnden ska mycket i kommun behållas grönt:

– Täby är, och ska fortsätta att vara, staden på landet där vi bevarar halva kommunen grön, säger Johan Algernon (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.
Källa: Länsstyrelsen i Stockholm

Klinta hällar, Östergötland
I norra delarna av Norrköpings kommun ligger ett område med klippor och raviner mitt ute i skogen, som nu ska bli naturreservat. Klinta hällar är ungefär 30 hektar stort och består av barrblandskog, myrmark, hällmarkstallskog och en hel del viktiga döda träd.

– Det finns gammal skog och ovanliga arter. Vi har hittat raggbock, som är en ganska stor skalbagge, som lägger sina ägg i gamla tallar. Då tallstammar ligger och blivit så gamla att de är silvriga utan bark, då lägger raggbocken äggen där, säger Eva Siljeholm från Länsstyrelsen i Östergötland till NT.se.
Källa: NT.se

Harkerudssjöns gammelskog, Munkedal
Tjäder, sparvuggla, pärluggla, nattskärra, tretåig hackspett och gammal skog som i stort sett är opåverkad av skogsbruk – det är en del av vad som ryms i Harkeruds gammelskog nordost om Munkedal. Efter samråd med markägaren ska nu dessa höga naturvärden skyddas i ett naturreservat.
Källa: Bohuslänningen

Slite skärgård, Gotland
6000 hektar skärgårdsmiljö med ett tiotal öar ska nu skyddas under naturreservatsnamnet Slite skärgård. Området innehåller höga naturvärden både på land och vatten och rymmer bland annat många häckande sjöfåglar, ålgräsängar, blåstångsbälten och musselbankar.

– Vi har bara ett annat marint naturreservat på Gotland och nu skyddas en skärgårdsmiljö som är helt unik i sitt slag. Jag hoppas verkligen att många besökare ska utnyttja sin allemansrätt och upptäcka naturen och djurlivet som finns både på land och under vattenytan i naturreservatet, säger landshövdingen Cecilia Schelin Seidegård i ett pressmeddelande.
Källa: Gotland.net

Nio nya naturreservat, Västernorrland
Länets “mest unika naturområden” ska skyddas när länsstyrelsen fattar beslut om nio nya naturreservat i Västernorrland. Sammanlagt är det 884 hektar natur som nu skyddas.

I reservaten finns flera hundra år gamla träd och bland annat botaniskt värdefull skogsmyrmosaik, brandpräglade tallskogar, lövrika skogar, en gles gammal höghöjdsskog samt en grandominerad naturskog med starkt hotade insekter. I de flesta områden kommer naturen få ha sin gång, men på vissa platser kommer det utföras naturvårdsbränning för att gynna vissa arter.

Marken i reservaten bytte staten till sig från de stora skogsbolagen och nu finns det i Västernorrland 193 naturreservat och en nationalpark vilket tillsammans omfattar ungefär 1,2 procent av den produktiva skogsmarken i länet.
Läs mer om reservaten på länsstyrelsens hemsida.

Mer att läsa