Gå till innehållet

Många miljögifter och läkemedel i svenska uttrar

Utter. Foto: Niclas Ahlberg

En ny rapport från Naturhistoriska riksmuseet visar att svenska uttrar, förutom miljögifter, även har många läkemedel i sig.

– Uttern är en utmärkt miljöindikator som kan visa vägen till miljöförorenade områden eftersom de lever relativt lokalt. Många av de miljögifter som finns i dess omgivning koncentreras i högre halt i uttern jämfört med den föda de äter, säger Anna Roos, ekotoxikolog och intendent vid Naturhistoriska riksmuseet (NRM).

Sammanlagt undersöktes 187 uttrar från 15 län och två kommuner. De har dött i trafiken eller av fiskeredskap under åren 1977-2020, men fokus på studien låg på åren 2010-2020.

Går att se ett klart mönster

Att uttrarna har höga halter av miljögifter i kroppen har varit känt länge. Det upptäcktes bland annat högfluorerade ämnen (PFAS), högfluorerade karboxylater (PFCA), PFOS, PCB, pesticider som DDT och bromerade flamskyddsmedel. En del av dessa ämnen stannar väldigt länge i naturen och halterna av PFAS har till exempel inte avtagit de senaste tio åren. PCB har varit förbjudet i 50 år, men trots det hade 30 procent av uttrarna så höga halter att det troligen försvårar för dem att föröka sig.

Andelen uttrar med höga halter PCB har dock minskat de senaste årtiondena och det verkar finnas en koppling till hur det gått för arten. Forskarna skriver att det kan “ses ett klart mönster”:
– Först på 1990-talet hade merparten av uttrarna i norra Sverige halter under 12 mg/kg och först tio år senare sågs detsamma i södra Sverige. Det följer rätt bra antalet döda uttrar som inkommit till NRM under åren: ökningen i antalet döda uttrar från norra Sverige sågs runt 1990 och tio år senare i södra Sverige som nu på senare år har gått om norra Sverige i antalet döda uttrar.

Ju fler döda uttrar som skickas in till NRM desto fler uttrar finns det troligen i naturen som kan förolyckas på vägar eller i fiskeredskap.

Cocktail av läkemedel i uttrarna

Förutom miljögifter så hittades också mätbara halter av trettio olika läkemedel. Bland annat som behandlar migrän, schizofreni, maniska psykostillstånd och depression. Det hittades i genomsnitt sju olika läkemedel i muskelvävnaden hos hela 58 av 60 uttrar. Endast två av 60 uttrar var fria från kvantifierbara halter läkemedel.

– Vad dessa gifter och läkemedel har för effekt är svårt att veta, det kan röra sig om cocktaileffekter där ämnen samverkar eller motverkar varandra. Det är skrämmande att vi ens hittar läkemedel i utter. Läkemedel är tillverkade för att ge en biologisk effekt vid låg dos och hör inte hemma i miljön. Det är också anmärkningsvärt att det finns så många människotillverkade miljögifter i vilda uttrar. Många av dessa ämnen är hormonstörande, säger Anna Roos.

Forskarna påpekar att trots läkemedel och miljögifter i kropparna så är merparten av de uttrar som inkommer till NRM till synes vid god hälsa och de allra flesta vuxna honor uppvisar tecken på att de nyligen fått ungar.

Källa: Naturhistoriska riksmuseet

Mer att läsa