Gå till innehållet

Många fördelar med utomhuslärande – lärare behöver stöd

Det finns många studier som visar fördelar med att ha lektioner utomhus och att använda naturen i undervisningen. Ny forskning visar att många lärare kan behöva ökad kunskap om hur detta kan göras.

Tidigare studier har bland annat visat att skogslek ökar engagemang för biologisk mångfald och att inlärning utomhus har stor betydelse för barns livskvalitet. I Storbritannien har det tagits fram ett framgångsrikt projekt för undervisning utomhus. En samlingsstudie från 2021 gick igenom 20 andra studier. De fann att 9 av 11 studier om inlärning visade bland annat förhöjd motivation, förbättrad läsning, stavning och förståelse för matematik och naturvetenskap. Tre studier visade att “naturbaserat lärande kan ha en potentiellt positiv inverkan på barnens funktion i sociala sammanhang”.

– Resultaten från alla inkluderade studier belyser den potentiella positiva effekten av naturbaserat lärande för barn i grundskoleåldern på en rad olika resultat, skrev forskarna i sin slutsats.

Ny studie: Saknas kunskap och självförtroende hos lärare

I den nya studien, gjord av University of South Australia tillsammans med organisationen Nature Play SA, svarade över 95 procent av de tillfrågade grundskolelärare från 50 skolor i södra Australien att de var övertygade om att naturbaserat lärande kan ge stora fördelar för barnen i form av bättre mental hälsa, bättre kognitiv utveckling och kunskap om riskbedömning. Men många upplevde hinder från att själva genomföra utomhuslektioner. Nästan sju av tio uppgav att de inte hade tillräckligt med kunskap eller självförtroende, 64 % ansåg att en full läroplan begränsade deras möjligheter att ta in ny inlärning och 38 procent ansåg att det fanns en brist på förståelse eller stöd från andra på skolan.

Studiens huvudforskare Nicole Miller menar att naturbaserad lek och inlärning inte kan överskattas.

– Det finns en utbredd oro för att barn inte spenderar tillräckligt med tid i naturen och att de därför inte får de potentiella fördelarna som naturen erbjuder både för hälsan och inlärning. Allt mer bevis läggs fram för att naturbaserad inlärning kan förbättra barnens sociala förmåga, inlärning, fysiska hälsa och allmänna mående.

Hon berättar också att även om många skolor skapar fina naturlekplatser så känner sig många lärare oförberedda och osäkra på hur de ska använda dessa platser för att maximera möjligheterna till undervisning och lärande i linje med läroplanen. Som exempel på en lyckad övning nämner hon att baka bröd på öppen eld. Det tränar eleverna i matematik när de räknar ut mängden av olika ingredienser, grundläggande säkerhetstänk kring hur man sköter en eld, läsning och förståelse för hur man följer ett recept och uppfinningsrikedom när det gäller att hitta lämpliga pinnar att använda som grillspett. Men det kan göras betydligt enklare än så. Att använda pinnar för att lära ut bråkdelar kan hjälpa barnen att få ett grepp om matematik.

Bör vara med i läroplanen – saknas i den svenska

För att lärare ska våga ta steget till att använda mer naturbaserat lärande anser Nicole Miller att de kan behöva träning, utbildning och stöd i skolorna för att våga ta nästa steg. Hon tycker också att det borde ingå i läroplanen.

I den svenska läroplanen för grundskolan nämns inte naturvistelse eller naturbaserat lärande. För förskolan står det dock att “eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer” och även på fritidshem ska eleverna erbjudas “utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser”.

Källor: University of South Australia och Journal of Adventure Education and Outdoor Learning

Mer att läsa