Gå till innehållet

Många fördelar med att låta skogar växa på egen hand utan plantering

Att låta träd spridas naturligt istället för att plantera dem är oftast effektivare och bättre för den biologiska mångfalden och alltid billigare. Foto: MarcusObal, CC BY-SA 3.0, Link

Att låta skog få växa fram på egen hand är en väldigt underskattad metod för att lagra kol, det menar ett forskarteam, som gått igenom 250 studier i ämnet. Det är dessutom väldigt mycket billigare och bättre för den biologiska mångfalden, jämfört med att till exempel plantera två träd i täta rader för varje träd som avverkas.

Skog som tillåts växa naturligt, med vind- och djurspridda frön, istället för trädplantor i raka rader, absorberar betydligt mer kol från atmosfären än tidigare beräkningar visar. Enligt en ny studie, publicerad i Nature, lagras i snitt 32 procent mer kol i naturligt återväxande skogar jämfört med tidigare data. För tropiska skogar är siffran 53 procent. Studien har tittat på 11 000 beräkningar från 250 studier runt om i världen.

Studien visar också att kollagringen varierar kraftigt. Beroende på klimat, jordmån, höjd och terräng kan det variera med en faktor av 100.

Många fördelar med att lämna återväxten åt naturen
Att låta skogarna sprida sig självmant är inte bara effektivare för klimatet och långt billigare, det är också bättre för den biologiska mångfalden eftersom det då inte blir en enda trädart i samma ålder och i täta rader, som annars ofta är fallet.

Studien har identifierat 6,68 miljoner kvadratkilometer mark (mer än tre gånger Grönlands yta) som kan användas för att låta träd växa upp. Då ingår inte mark som i dagsläget är kultiverat, värdefulla ekosystem eller exploaterade. Om dessa marker skulle tillåtas växa igen och inte avverkas kan de lagra 73 miljarder ton kol fram till år 2050. Det skulle bli den största klimatlösningen.

– Jag tror att trädplanteringar kan ha en plats där jordmånen är utarmad eller där träd har svårt för att växa, men naturlig återväxt är väldigt underskattat, säger Susan Cook-Patton, en av författarna bakom rapporten.

Samtidigt satsar EU, World Economic Forum, skogsindustrin och många klimatkompenseringsprojekt på trädplantering. Det kan på sina håll fungera väl, men det finns också risk att det skapas snabbväxande monokulturer av olämpliga trädslag som bara planteras för att avverkas igen och därmed inte ge någon klimatnytta i ett längre perspektiv. På vissa håll kan trädplantering till och med förämra kollagringen och en tidigare studie har visat att det är en effektivare och billigare klimatlösning att låta skogar växa än att plantera träd.

Källor: Nature och Yale Environment

Mer att läsa