Gå till innehållet

Lyckad miljöinsats för hotad skalbagge

För två år sedan ansågs strandsandjägare (Cicindela maritima) utdöd i Värmland. Sedan dess har länsstyrelsen åtgärdat strandzoner för att anpassas till skalbaggens livsmiljöer. Ett arbete som nu gett resultat.

Det var det höga vattenståndet i Klarälven mellan 2009 och 2012 som gjorde att strandsandjägaren dog ut. Strandsandjägarna behöver sandbankar och dessa hade försvunnit under vattnet så att skalbaggen inte hade någonstans att bo.

Efter att ett område vid Rudsängen röjts och sand frilagts för att skapa rätt miljö har nu dock ett femtiotal larver av strandsandjägaren hittats. Skalbaggen, som blir 12-15 mm lång behöver solexponerade stränder vid vattendrag och kustdynområde och bor i lodräta gångar i fuktig, hårt packad sand.

I Sverige förekommer strandsandjägaren med små, isolerade populationer i Hallands och Värmlands län, samt med lokalt större populationer i Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Den svenska kända populationens storlek kan grovt skattas till mellan 2000 och 5000 adulta individer år 2005 enligt en studie från Naturvårdsverket.

Källor: Naturvårdsverket och SVT Värmland

Mer att läsa