Gå till innehållet

Lovande besked från blivande nationalpark

Bullerön ingår i Nämdöskärgården. Foto: TheMeanMan, CC BY-SA 4.0

Arbetet med Sveriges första nationalpark med marin inriktning i Östersjön fortskrider. Nämdöskärgården i Stockholms län kartläggs just nu för att mäta naturvärden och avgöra var gränserna ska dras. Undersökningen har gett ett positivt besked.

Nämdöskärgården ligger i Värmdö kommun i Stockholms län och är 14 000 hektar stort. Det omfattar bland annat de fyra befintliga naturreservaten Bullerö, Långskär, Långviksskär och Biskopsö, som också ingår i EU-nätverket Natura 2000. Området har höga naturvärden både på land och i vattnet och består bland annat av tusentals kobbar och skär i en ”levande, oexploaterad skärgårdsnatur”. Här lever sälar, havsörnar och i det bräckta vattnet finns bland annat musselbankar och skyddade, grunda havsvikar med kransalger.

Det är känt att parkens marina naturvärden är stora, men de har inte varit kartlagda fullt ut. Nu har Sveriges geologiska undersökning (SGU) undersökt havsbottnen i delar av Stockholms skärgård för att ge svar på hur bottenmiljön mår och vad den har för egenskaper. Det togs sedimentprover och studerades med filmkamera och sedimentekolod.

– Vi har sett att området är väldigt kuperat och dramatiskt, med mycket toppar och dalar. Området är exponerat för vågor och strömmar och här finns få döda bottnar. Vi ser i stället levande bottnar, friska och syresatta där olika havsbottenlevande organismer kan trivas, säger Cecilia Edbom Blomstrand maringeolog på SGU.

Med hjälp av informationen som samlats in kommer SGU ta fram heltäckande kartor med trolig förekomst av arter och livsmiljöer. Utifrån dessa kartor dras sedan gränsen för nationalparken.

Arbetet med att bilda nationalparken är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholm, Värmdö kommun och Havs- och vattenmyndigheten.

Läs även:
• Ny nationalpark blir första i sitt slag i Sverige
Äntligen ny nationalpark i Stockholms skärgård?

Källa: SGU

Mer att läsa