Gå till innehållet

Länsstyrelsen: Allvarligt läge för Skånes miljö

Fältpiplärka – en av få ljusglimtar i länsstyrelsens rapport om Skånes miljö. Foto: Daniel Pettersson 

Den årliga bedömningen av Skånes miljömål är klar. Länsstyrelsen menar att även om det finns ljuspunkter så är läget för Skåne “allvarligt” och flera av målen visar till och med en negativ utveckling.

– Vi kommer inte att lämna över den miljö vi önskar till nästa generation. Skåningar har precis som andra svenskar en hög konsumtion och vi behöver minska vårt ekologiska fotavtryck. Ansvaret för att nå miljömålen ligger på alla – Länsstyrelsen och andra myndigheter, kommunerna, företagen, organisationer, regering, riksdag och EU – och på var och en, säger Jeanette Schlaucher, enhetschef på Länsstyrelsen Skåne och ansvarig för miljömålsarbetet, i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: • Lång väg kvar för miljömål i skogen – Sveriges sämst skyddade naturtyp

Sverige har satt upp 15 olika miljömål som ska uppnås, men tre av dem bedöms vara svåra att påverka på regional nivå – Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö. Bland övriga tolv miljömål kommer inte Skåne nå ett enda och flera av dessa viktiga mål visar dessutom en negativ utveckling. Det gäller exempelvis två mål som handlar om biologisk mångfald: Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

LÄS ÄVEN: • Krönika: Heldagskonferens om svarta fåret i Sveriges naturvård

Ett inte längre lika rikt växt- och djurliv
Det sistnämnda anser länsstyrelsen vara ett av de svåraste att nå och det låter inte positivt i länsstyrelsens slutsats: “Värdefulla habitat minskar, många arter är hotade och främmande arter fortsätter att spridas. Tillståndet för den biologiska mångfalden är inte hållbart och påverkan på ekosystemen fortsatt hög”.

– Skåne är det artrikaste länet i Sverige men har även flest hotade arter. Mycket av den biologiska mångfald som är knuten till odlingslandskapet försvinner och arterna utarmas genetiskt när de minskar kraftigt i antal och isoleras i landskapet, säger enhetschef Ingela Lundqvist i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: • Ny svensk rapport: Lärkrutor i jordbruksmarken ger stark positiv effekt

Inte så levande skogar
Miljömålet Levande skogar uppnås inte heller. Enligt den senaste rödlistan är över 770 rödlistade arter knutna till ädellövskog i Skåne. Skåne präglas av ett aktivt skogsbruk och länsstyrelsen anser att det leder till att flera hotade arters naturliga livsmiljöer delas upp i mindre ytor (fragmenteras). Dessutom påverkar uttaget av bioenergi i form av till exempel GROT-uttag och stubb-brytning mark och vatten negativt. 

Torka och vattenbrist väntar i framtiden
Länsstyrelsen menar också att de senaste årens låga grundvattennivåer kan ge en föraning om en framtid där vattenbrist och torka blir allt vanligare. För att motverka detta problem och säkerställa ett långsiktigt skydd i framtiden jobbar länsstyrelsen med olika organisationer.

– År 2018 var en väckarklocka. Den nederbördsfattiga hösten och vintern riskerar att ställa oss inför ännu större utmaningar sommaren och hösten 2019. Grundvattennivåerna är fortsatt låga eller mycket låga i länet, säger vattenhandläggare Maria Nitare.

LÄS ÄVEN: • Fler vill anlägga våtmarker – motverkar torka, gynnar biologisk mångfald

Det finns ljusglimtar i Skånes miljö. Fältpiplärkan har kommit tillbaka genom arbetet med att frilägga sand och arbetet med att anlägga våtmarker har gynnat biologisk mångfald och ökat landskapets förmåga att hålla vatten och därmed minska risken för torka och översvämningar. Samtidigt skriver länsstyrelsen att “Skånes våtmarker fortsätter att påverkas negativt av dikesrensningar, utebliven hävd och övergödning”.

Källor: Länsstyrelsen och Skånes miljömål

Mer att läsa