Gå till innehållet

Lång kamp har räddat stor tjäderlekplats i Dalarna

Tjädertupp i talltopp vid Flomyran, foto: Göran Rönning

Ett 113 hektar stort naturreservat har bildats vid Flomyran söder om Mockfjärd i Gagnef kommun, skriver Dalademokraten. Det är för att bevara biologisk mångfald, tjäderbiotoper och en stor tjäderlekplats. Många år av ideell kamp med inventeringar, skrivelser och agerande mot exploatering har föregått beslutet.

Göran Rönning, som har studerat tjäder i fyra decennier och är ordförande i Tjäderkommittén/Tjäderbeservatörerna, har arbetat i åratal för att få skogsområdet vid Flomyran skyddat. Även föreningen Skydda Skogen har hjälpt till och den finska naturvårdsexperten Olli Manninen som har inventerat området ideellt.

LÄS ÄVEN: • Vägledande dom: Hänsyn till tjäderspel ska tas vid avverkning

Göran Rönning säger:
– Det känns tillfredsställande att ett naturreservat äntligen har bildats efter årtionden och årtionden av kämpande. Men det har varit många sömnlösa nätter, många skrivelser till Länsstyrelsen, många samtal och informationer till Skogsvårdsstyrelsen som det hette på den tiden, många skogsexkursioner med tjänstemän från myndigheter och telefonsamtal till viktiga personer och instanser innan det äntligen har givit resultat.

Det nya naturreservatet är variationsrikt. Skogen består av ett 95-årigt bestånd av barrblandskog med en del död ved. I vissa delar finns inslag av lövskog och andra delar har äldre träd och mer död ved. Området har länge varit känt för att hysa en stor tjäderlekplats. Olli Manninen inventerade skogen för länge sedan och fann då skyddsvärda signalarter och rödlistade arter. Förutom tjäder finns bland annat tretåig hackspett, spillkråka, violettgråa tagellav och tallticka.

– Detta område är nu den tredje största tjäderleksplatsen i Dalarna som jag har lyckats rädda undan skogsbrukets kalhuggningar, och kanske den enda där antalet revirhävdande tuppar har ökat, säger Göran Rönning.

LÄS ÄVEN: • Naturpodden: Tjäderspelets magiska värld

Lång process till naturreservat
År 2011 begärde föreningen Skydda Skogen att området skulle skyddas. Länsstyrelsen svarade vid tillfället att resurser saknades för inlösen, men förde för framtida bevakning in det i ett GIS-skikt över områden med kända naturvärden. 2013 hotades området av vindkraftexploatering, där ett av vindkraftverken skulle placeras 300 meter från tjäderlekplatsen.

Göran Rönning säger att han lyckades stoppa det tack vare att han agerade snabbt och fick kommunens politiker och miljönämnden med sig. Han säger:
– Exploatören var bara ute efter att tjäna pengar på grund av att de frikostiga skattesubventioner som delas ut till byggande av vindkraftverk men här gick han på en nit!

2016 avverkningsanmäldes delar av området och det ledde till att länsstyrelsen i Dalarna inledde processen med en reservatsbildning. I reservatsbeslutet kan man läsa:
– Värdering av fastigheter skedde under 2017, varpå förhandling påbörjades. Denna slutfördes under 2018 med resultatet att en överenskommelse om intrångsersättning träffades mellan markägarna och länsstyrelsen.

Länsstyrelsen beslutade att stå fast vid förslaget om ett förbud mot tjäderjakt, men tillåta jakt på järpe och orre. Genom bildandet av reservatet vill länsstyrelsen “bevara områdets naturskogar, myrar och andra ingående naturmiljöer med dess ekosystem och biologiska mångfald” samt “bibehålla bra skogsfågelmiljöer genom att bevara tjäderbiotoper och lekplatser”.

Sedan 1980-talet har tjäderleken vid Flomyran inventerats årligen av Tjäderobservatörerna med dokumenterad statistik och noggranna uppföljningar. Tjäderleken ingick i tjäderforskningsprojektet ”Tjädern en skogsfågel” ledd av professorn och tjäderforskaren Ingemar Hjorth. I sin bok ”Tjädern en skogsfågel”, utgiven av Skogsstyrelsen 1994, finns en bild från denna tjäderlek med en klassisk tjädertall.

Källor: Dalademokraten, Länsstyrelsen

Mer att läsa