Gå till innehållet

Läckt rapport avslöjar allvarlig situation för gamla hotade skogar

Guckusko – en karaktärsart för kalkbarrskogar. Foto: Erik Hansson

Tjänstemän på Skogsstyrelsen har slagit larm om att gamla kalkbarrskogar avverkningsanmäls i en anmärkningsvärt hög hastighet och att det finns allt mindre möjligheter att stoppa avverkningarna. Det är en av Europas mest hotade skogstyper.

Det är Dagens Nyheter som tagit del av rapporten tack vare visselblåsare på Skogsstyrelsen som delat med sig av dokumenten. I rapporten, som Skogsstyrelsen inte ville lämna ut, framkommer att stora områden med värdefulla skogar har avverkningsanmälts på sistone och att det brådskar att hitta en lösning.

Efter en inventering 2018-2019 hittades ungefär 700 värdekärnor, varav hälften med kalkbarrskog. Av dessa valdes 45 områden ut som högsta skyddsprioritet 2020. Våren 2021 hade ungefär hälften av dem avverkningsanmälts.

Allt svårare att förhindra avverkningar

I Skogsstyrelsens hemlighållna rapport framgår det också att trots att det är myndighetens ansvar att bevara dessa skogar så har “de senaste årens förändringar i regler och praxis tagit bort möjligheten att förhindra att de avverkas”.

Till Dagens Nyheter säger Erik Sollander, skogspolitisk strateg på Skogsstyrelsen:

– När ett område med höga naturvärden tidigare avverkningsanmäldes var vår första åtgärd att sätta in en massiv dos rådgivning. Enligt nya förvaltningslagar och den tolkning som man gör nu får en myndighet inte göra så av rättssäkerhetsskäl.

Dagens Nyheter avslöjar också att det är myndighetens generaldirektör Herman Sundqvist som ansvarat för regeländringen om att inte myndigheten ska ge råd om miljöhänsyn. Det är inte första gången han hamnar i hetluften. Naturskyddsföreningen i Norrbottens län har krävt hans avgång, han har fått intern kritik efter inventeringspaus av skogar, BirdLife Sverige har gått ut med att de anser att “Skogsstyrelsen urholkar konstruktiva samtal” och hans uttalande ”det finns inga kalhyggen längre” har också fått hård kritik.

Lönsamma att skydda

Kalkbarrskogar är sällsynta, både i Sverige och i världen, vilket gör dem “internationellt betydelsefulla”, enligt SLU ArtDatabanken. Ett stort antal arter som lever i kalkbarrskog är rödlistade. I rapporten “Artinriktad naturvård” framgår också att det är områden som är lönsamma för markägaren att skydda:

– Eftersom kalkbarrskogar ofta är högproduktiva kan det vara lönsamt för markägare att deras skogar blir formellt skyddade. Idag utgår 25 procent mer än vad skogen i ett långsiktigt perspektiv värderas till när man får intrångsersättning för naturreservat eller biotopskyddsområde. Detta är lönsamt både för markägaren och för den biologiska mångfalden.

Källa: Dagens Nyheter

Mer att läsa