Gå till innehållet

Kritik mot planerade avverkningar i Tyresta naturreservat

Grön sköldmossa. Arkivfoto: BerndH, CC BY-SA 3.0

Ett naturreservat innebär inte alltid skydd mot avverkningar. Många så kallade skötselplaner tillåter skogsbruk. Så är till exempel fallet i ett naturreservat intill Tyresta nationalpark söder om Stockholm.

Naturreservatet runt Tyresta nationalpark är uppdelat i många olika skötselområden. I vissa ska skogarna i stort sett lämnas ifred och utvecklas fritt. I andra är så kallad “naturvårdsanpassat skogsbruk” tillåtet. Dessa områden är privatägda och ligger söder om nationalparken, på båda sidor om Åvavägen, sydöst om Bylsjön. I dessa skogar, som bland annat benämns som “tjäderbiotop” får enligt skötselplanerna skogsbruket bland annat göra kalhyggen på upp till fem hektar. Dessutom får nya kalhyggen läggas intill tidigare kalhyggen så fort ungskogen blivit en meter hög.

Men det finns också “skogar med naturvårdsskötsel” inom naturreservatet. Ett av dessa har Skydda skogen och Naturskyddsföreningen i Haninge besökt och inventerat. Enligt skötselplanerna ska det gallras “för att skapa en luckig och flerskiktad struktur”. Gran som “tränger undan lövträd” ska avverkas. Men föreningarnas inventering (läs mer här) har hittat en lång rad rödlistade arter i området, kopplade till äldre granskog; bland annat ullticka (NT), granticka (NT) och spillkråka (NT), samt grön sköldmossa, som är med i EU:s bilaga 2 i sitt art- och habitatdirektiv som en art viktig att bevara i Europa.

Medlemmarna i föreningarna har skickat ett brev till länsstyrelsen, som har godkänt åtgärderna, och till Tyrestastiftelsen för att uppmärksamma dem om naturvärdena.

– Vi anser att Länsstyrelsen ska stoppa avverkningen och att Stiftelsen bevarar skogen eftersom den hyser naturvärden. Dessutom är marken mjuk och fuktig och risken finns att när man kör med maskiner här så kommer de att skada marken. Vi har hittat hotade arter som kommer att försvinna för gott om de avverkar granarna. Vi ser också med oro på de ambitioner som tycks finnas att ta bort vindfällen. Kontinuerlig tillgång på död ved är en förutsättning för många hotade arter och är därför en åtgärd som man generellt ska undvika, särskilt i ett naturreservat, skriver Skydda skogen och Naturskyddsföreningen i Haninge i brevet.

Åtgärder utreds

Jonas Ekstrand är Nationalparkschef för Tyresta och han berättar att naturvårdsarbetet styrs av skötselplanen som fastställts av Länsstyrelsen. Det är denna skötselplan som sätter målbilden för varje enskilt skötselområde och styr eventuella åtgärder i stort.

– Vad gäller aktuellt område har vi haft angrepp av granbarkborre. Åtgärder för hantering av granbarkborreangrepp i detta område regleras inte i skötselplanen. Naturvårdsverket har utarbetat en vägledning om hantering av granbarkborrar i naturreservat och nationalparker. Med anledning av rådande situation har förvaltningen sonderande diskussioner med kontrollmyndigheten för att klargöra vad som kan och inte kan göras i området. Villkoret för att utföra åtgärder mot granbarkborre i ett skyddat område är att dessa behövs för att tillgodose syftet med området och att de sammantaget är positiva för de prioriterade bevarandevärden som finns, berättar han.

I skrivande stund är de i en tidig utredningsfas och ska undersöka området efter skyddsvärda arter som ett led i den normala rutinen. “Beslut om eventuella åtgärder kommer att vara i linje med gällande regelverk”.

Kan de rödlistade arter som hittades i området, exempelvis granticka, ullticka och nästrot, vara ett tillräckligt skäl för att inte genomföra avverkningen?
– Diskussionen handlar om potentiella skötselåtgärder enligt gällande skötselplan eller enligt Naturvårdsverkets vägledning om hantering av granbarkborrar i naturreservat och nationalparker. Förekomst av rödlistade arter påverkar alltid eventuella skötselåtgärder.

Om målet enligt skötselplanen är att skogen ska omvandlas till ”lövskogsdominerat område med olikåldrigt trädskikt” – kan inte granbarkborren skynda på den omvandlingen på naturlig väg?
– Det är svårt för oss att bedöma hur ett angrepp av granbarkborre påverkar skogens trädsammansättning i detta område, det skulle vara spekulativt att göra. Det angrepp vi talar om rör endast en mindre del av området.

Skydda skogen skriver att de märkt att även död ved plockas bort från skogen – varför görs det?
– Det finns ingen generell ambition att förvaltningen ska ta bort vindfällen i naturreservatet. I de fall sådana åtgärder sker ligger förvaltningstekniska skäl bakom. Säkerhet för personal, besökare och våra betande djur är jämte främjande av biologisk mångfald prioriterade uppgifter.

Källa: Skydda skogen

Mer att läsa