Gå till innehållet

Kritik från SOF BirdLife mot nya riktlinjer för artskyddsförordningen

Tjäder. Foto: Erik Hansson http://www.natursidan.se/fotografer/erik-hansson/

Tjäder. Foto: Erik Hansson 

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har nu beslutat om riktlinjer för hur ärenden ska hanteras där skogsbruk berör fridlysta arter. Förslaget får kritik från SOF BirdLife som menar att det “inte är särskilt imponerande” och att man “valt att lägga ribban på marken”.

Riktlinjerna har varit ute på remiss hos flera organisationer som fått framföra sina åsikter och även länsstyrelserna har varit inblandade. Målet med projektet är att “föreslå åtgärder för att lösa svårigheter och oklarheter vid ärendehandläggningen i gränssnittet skogsbruk och artskydd samt att tydliggöra Skogsstyrelsens och länsstyrelsernas respektive tillsynsansvar när det gäller artskydd i skogen”.

När nu projektet resulterat i en skrivelse med förslag till regeringen (kan läsas här) får den kritik från SOF BirdLife.

– Resultatet är inte särskilt imponerande, eftersom man för flera arter valt att lägga ribban på marken. Arter som har regional och/eller nationell tveksam status kommer inte att gynnas av den hänsyn som krävs i dessa vägledningar. Det gäller huvudsakligen följande arter: Tjäder, järpe, mindre hackspett, tretåig hackspett, kungsfågel, svartmes, entita, talltita och lappmes, skriver Christer Johansson, skogsansvarig på SOF BirdLife.

Däremot är föreningen positiv till många andra delar av rapporten, bland annat när det gäller arternas ekologiska krav och den miljöhänsyn som behöver tas.

– Vi är också tacksamma för att 37 av de 64 artvägledningarna, (närmare 60%) ligger i linje med vad SOF-BirdLife anser är god miljöhänsyn. Detta gäller till exempel huvuddelen av rovfåglarna och ugglorna, skriver Christer Johansson.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen anser att det finns flera frågor som försvårar tillämpningen av artskyddsförordningen och projektet har nu resulterat i en skrivelse som skickats till regeringen om att artskyddsförordningen bör utredas för att “säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker”.

Läs mer om SOF BirdLifes synpunkter på rapporten här.

Källor: Skogsstyrelsen, Naturvårdsverkets rapport och SOF BirdLife Sverige

Mer att läsa