Gå till innehållet

Kraftig ökning av avverkningsanmälningar i ädellövskog

Avverkad ek i Stockholms län 2021. Foto: Erik Hansson

Enligt ny preliminär statistik från Skogsstyrelsen ökade intresset för att avverka skogar under 2021 jämfört med året innan. Ökningen var särskilt markant i ädellövskogar.

Ökningen sett över all form av avverkningsanmälning låg på 4 procent. Sammanlagt avverkningsanmäldes nästan 2 850 kvadratkilometer skogar under 2021. Det kan jämföras med perioden 1995-2002 då snittet låg på under 2 000 kvadratkilometer. Därefter har anmälningarna ökat kraftigt och 2021 års nivåer hör till de högsta på 26 år.

Medan avverkningsanmälningarna av fjällnära skog minskat något från 2020 års extrema nivåer så har det i södra Sverige ökat markant. I Götaland är ökningen 13 procent och i Svealand med 8 procent. På länsnivå står Hallands län ut med en ökning på 45 procent, följt av Stockholms län på 31 procent.

Även landets ädellövskogar (exempelvis ek, alm, ask, lind och skogslönn) ser ut att drabbas av kraftigt ökade avverkningar. Hela 38 procent större yta ädellövskogar anmäldes 2021 jämfört med 2020. Sammanlagt nästan 11,7 kvadratkilometer har avverkningsanmälts.

I dagsläget är mindre än en procent, cirka 2 000 kvadratkilometer, av Sveriges skogar klassad som ädellövskog. Under de senaste 200 åren har 98 procent av den ädellövskog som är äldre än 130 år försvunnit från Sveriges tre sydligaste län enligt Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.

Källa: Skogsstyrelsen

Mer att läsa