Gå till innehållet

Kraftig minskning av nyskyddade skogar

Korpbergets biotopsskyddsområde. Foto: Holger.Ellgaard – Eget arbete, CC BY-SA 3.0

Skogsstyrelsens senaste statistik över skog som skyddas genom naturvårdsavtal eller biotopskydd visar att andelen minskat med nästan en tredjedel de senaste två åren. Jämfört med snittet de senaste 20 åren har det minskat med hela två tredjedelar.

De senaste 20 åren har det i genomsnitt skyddats 3 000 hektar produktiv skogsmark, men de senaste åren har de nya områdena som skyddas minskat kraftigt. Nu är det bara ungefär 1 000 hektar per år som skyddas. Anledningen till minskningen 2020 beror på att en stor del av anslaget har “behövt reserveras för intrångsersättningar till markägare som nekats avverka i fjällnära skog”.

– Vi kan inte fatta beslut om formellt skydd eller skötsel av skyddade områden om det inte finns pengar till det och tyvärr har vi fått meddela flera markägare som hoppats på ett formellt skydd under året att de behöver vänta ytterligare en tid, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd vid Skogsstyrelsen.

Under år 2020 har inga nya områden ovan fjällnära gränsen bildats i Skogsstyrelsens regi och utvecklingen ser ut fortsätta 2021. Även då måste stora delar gå till markägare som ansöker om avverkning i fjällnära skog.

– Det innebär att anslaget inte kommer att räcka till att bilda nya områdesskydd eller att genomföra den naturvårdande skötsel som är nödvändig för att hantera de omedelbara behov som finns i redan skyddade områden, skriver Skogsstyrelsen.

Fakta
Sammanlagt har drygt 2,7 miljarder kronor betalats ut för biotopskyddsområden och nästan 529 miljoner kronor för naturvårdsavtal sedan år 1993. Biotopskydd är ett lagstadgat sätt att skydda små områden med stor betydelse för växt- och djurarter. Ersättningen för ett biotopskyddsområde motsvarar 125 procent av områdets marknadsvärdesminskning till följd av beslutet. I genomsnitt var storleken på naturvårdsavtalen 7,4 hektar år 2020 och motsvarande för biotopskydden var 5,9 hektar. Över tid är tendensen att områdena blir färre men lite större.

Källor: Skogsstyrelsen och Sveriges officiella statistik

Mer att läsa