Gå till innehållet

Kan uttern konkurrera ut minken och därmed gynna fåglar?

Utter. Foto: Niclas Ahlberg 

Minken har länge ansetts utgöra ett problem för många fågelarter längs våra kuster och vattendrag. Nu minskar den i antal och det kan bero på att uttern återhämtar sig och konkurrerar ut den mindre minken. 

Minkforskaren Sara Persson vid Sveriges lantbruksuniversitet klargör att detta inte är något som studerats i Sverige. Det finns dock vetenskapliga studier gjorda i andra länder som tyder på att uttern skulle kunna vara en tuff konkurrent för minken.
– Min åsikt är att det sannolikt skulle kunna ske en liknande konkurrens även i Sverige. Minken kommer inte att försvinna utan kommer antagligen välja andra bytesdjur eftersom den är väldigt opportunistisk, men man kan förmoda att den kommer att ha det mycket svårare om det blir konkurrens om öppet vatten under vintern exempelvis, förklarar Sara Persson.

LÄS ÄVEN: • Det går allt bättre för uttern i Norrbotten

Det har gått bra för uttern i Sverige de senaste årtiondena, mycket tack vare att miljögifter som PCB fasats ut. Det finns nu troligen 5-6 gånger så många uttrar jämfört med 80-talet. Grova uppskattningar talar om att det idag finns 2000 till 3000 individer i Sverige.

P4 Gävleborg rapporterar att länsstyrelsens inventeringar tyder på att uttern fortsätter öka i antal och att minkarna blir färre. För första gången sedan 1987 hittades fler spår av utter än av mink i inventeringen. På 229 platser upptäcktes utterspår på 134 och minkspår på 98.

LÄS ÄVEN: • Fortsatt höga halter miljögifter i uttrar

Även i Norge
Det är inte bara i Sverige utvecklingen med fler uttrar och färre minkar märkts av. I Norge anses uttern leda till en ljusare situation för havsfåglarna. Med hjälp av åtelkameror har forskare från Norsk institutt for naturforskning (NINA) kartlagt antalet uttrar och minkar. Deras resultat tyder på att uttern trycker undan den mindre minken och eftersom uttern tar färre fåglar kan återetableringen av uttern längs kusten vara ett bra sätt att gynna fågellivet.

LÄS ÄVEN: • Sveriges rikaste område för häckande skärgårdsfågel i fara

I Norge var uttern tidigare utbredd längs hela kusten och i våtmarker upp till 1000 meters höjd, men omfattande jakt höll på att knäcka det norska beståndet. 1982 fredades uttern i landet och har nu återhämtat sig.

Om du har gjort observationer relaterade till konkurrensen mellan mink och utter får du gärna höra av dig till Sara Persson på Sara.persson@slu.se.

Källor: P4 Gävleborg och Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Mer att läsa