Gå till innehållet

Kalkbarrskog med sällsynta svampar avverkad trots att Sverige har internationellt ansvar

Kalkbarrskogen i Vamby, Norrtälje som den såg ut innan den höggs ned, foto: Privat

En av Stockholm läns artrikaste kalkbarrskogar med flera hotade svampar har avverkats. Avverkningen skedde trots att föreningen Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen Roslagen och Stockholms svampvänner begärde att både Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen skulle agera för att skydda skogen. Kalkbarrskog är en prioriterad skogstyp enligt EU:s art- och habitatdirektiv som Sverige har ett internationellt bevarandeansvar för.

– Detta är en skandal. Ett av Stockholm läns absoluta toppobjekt när det gäller värdefulla marksvampar i kalkbarrskogar har avverkats. Det rör sig om en internationellt prioriterad skogstyp med hela 27 naturvårdsarter varav 14 rödlistade arter. Sverige har dessutom ett globalt bevarandeansvar för några av de hotade arterna, det säger Ida Sellstedt, talesperson i föreningen Skydda Skogen i ett pressmeddelande.

Skogen ligger i Vamby i Norrtälje kommun och var tidigare en nyckelbiotop, dvs ett skogsområde med höga naturvärden. Men på begäran av den privata markägaren avregistrerade Skogsstyrelsen nyckelbiotopen i november 2021.  De höga naturvärdena kvarstod tills Lindelöf skogskonsult avverkade skogen.

Kalkbarrskogen avverkad, i Vamby Norrtälje. Foto: Privat

Skydda Skogen har nu skickat ett öppet brev till Miljödepartementet, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Norrtälje kommun samt riksdagsledamöter i miljö- och jordbruksutskottet och svenska EU-parlamentariker. Skydda Skogen skriver att i skogen fanns en unik och stor koncentration av rödlistade svamparter. Det är svampar som man bara hittat på mycket få andra ställen i Sverige. Bland annat växte den starkt hotade raggtaggsvampen i skogen, den är globalt rödlistad som starkt hotad (EN) enligt IUCN. I brevet skriver Skydda Skogen:

– Sverige har ett stort internationellt bevarandeansvar för raggtaggsvamp liksom för de sårbara svamparna bitter taggsvamp (VU) och violgubbe (VU). Därutöver växte ansvarsarter för Norrtälje kommun i skogen såsom koppartaggsvamp (VU) och den nära hotade äggspindlingen (NT). Flera av dessa arter ingår i åtgärdsprogram för bevarande av rödlistade svampar.

Koppartaggsvamp som är rödlistad som sårbar (VU) växte i skogen. Foto: Privat

Både Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen har agerat felaktigt

Skydda Skogen skriver att både Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen har agerat felaktigt. Detta eftersom avverkningen strider mot miljöbalken, artskyddsförordningen och EU:s art- och habitatdirektiv. Ett gravt misstag som inte får upprepas, skriver föreningen. Regeringen, riksdagen, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen är skyldiga att verka för att de nationella och internationella miljömålen efterlevs.

Varken Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen ville skydda skogen: ”Sorgligt och märkligt”

Varken Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen ville ge skogen områdesskydd, skriver Skydda Skogen. Redan för snart ett år sedan fick Länsstyrelsen en första hemställan om formellt skydd från Stockholms svampvänner. I februari 2022 fick de även hemställan om formellt skydd från Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen Roslagen. Länsstyrelsen svarade muntligen efter påtryckningar att de inte hade resurser att sätta in sig i ärendet. När avverkning var påbörjad i början av juni meddelade Länsstyrelsen att de inte tänker vidta någon åtgärd. Ola Nordstrand, ordförande, Naturskyddsföreningen Roslagen säger i pressmeddelandet:

– Myndigheterna styrs politiskt men det är både sorgligt och märkligt att myndigheterna har en sådan oerhört tråkig inställning och agerar så här lamt. Det som är extra tråkigt är att den avverkade kalkbarrskogen hade så höga naturvärden.

Violgubbe, rödlistad som sårbar, tål inte skogsavverkning. Foto: Nicolas Schwab CC BY-NC-SA 2.0

Länsstyrelsen hänvisar till äganderätten

Länsstyrelsen hänvisar till riksdagens beslut om regeringens proposition Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet. Den handlar om att skydd av skog främst ska ske utifrån markägarnas frivillighet och att det ska vara det huvudsakliga arbetssättet nu för myndigheterna.

Skydda Skogen uppmanar: Köp inte virke från skogen!

Skydda Skogen uppmanar eventuella uppköpare att inte köpa virke från denna skog då avverkningen strider mot EU:s art- och habitatdirektiv. Enligt Timmerförordningen är det inom EU:s medlemsländer förbjudet att importera eller sälja virke som kommer från avverkning i strid med den tillämpliga lagstiftningen i avverkningslandet. Skydda Skogen har även skickat ett brev om misstänkt överträdelse av timmerförordningen till Skogsstyrelsen.

Läs även:
Läckt rapport avslöjar allvarlig situation för gamla hotade skogar
Lär känna barrskogen där guckuskon blommar
Skyddsvärd skog hotad i populärt tätortsnära reservat utanför Uppsala

Källa: Skydda Skogen

Mer att läsa