Gå till innehållet

IPCC: Mer vegetarisk kost och återställda våtmarker nödvändigt

Myr. Foto: Gunilla Falk

En läckt rapport från FN:s klimatpanel, som The Guardian läst, tar upp att världens matproduktion måste förändras för att den globala upphettningen ska begränsas. Det räcker inte med att ställa om till mer miljövänliga transporter och fabriker. Vi behöver gå över till en mer vegetarisk kost, matsvinnet måste minska och vår markanvändning måste bli mer hållbar.

Den läckta rapporten, som The Guardian skriver om, kommer från FN:s klimatpanel IPCC och diskuteras av medlemsländer i Genève. I den kan man bland annat läsa att jord- och skogsbruk och annan markanvändning står för nästan en fjärdedel av utsläppen av växthusgaser och att boskap och risfält orsakar nästan hälften av de globala metanutsläppen, som är en av de kraftfullaste växthusgaserna.

LÄS ÄVEN: • Köttguiden: Vi måste halvera köttätandet

Det intensiva jordbruket, som möjliggjort en snabb befolkningsökning på planeten har också ökat erosionen och minskat det organiska materialet i marken. Utarmningen av marken förväntas förvärras ytterligare med klimatkrisen när regnandet och översvämningarna blir kraftfullare, torka mer frekvent och allvarlig, hettan ökar och havsnivån höjs.

LÄS ÄVEN: • Utdikad våtmark lika stor klimatbov som vägtrafiken

Den nya IPCC-rapporten anser att vi måste minska vårt köttätande och matsvinnet, samt återställa våtmarker och utdikade torvmarker.

Torvmarker är områden med en viss nivå av organiskt material och består ofta av myrar och mossar. I Sverige har stora ytor torvmarker utdikats för att bli skogsplanteringar och jordbruk. Dessa utdikade torvmarker orsakar stora utsläpp, hela 11,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2012, vilket kan jämföras med transportsektorns 11,8 miljoner ton.

LÄS ÄVEN: • Våtmark kan skapas genom att fylla igen gamla skogsdiken

IPCC-rapporten tar också upp vikten av att gå över till en mer miljövänlig landanvändning och att förbättra möjligheterna för kvinnliga jordbrukare.

Källor: The Guardian

Mer att läsa