Gå till innehållet

Inventering av fjällnära skogar klar – “bevarande är av internationellt intresse”

Iksjak, ett stort sammanhängande naturskogsområde strax norr om Arjeplog. Foto: Frederic Forsmark.

Det finns fortfarande kvar över 500 000 hektar fjällnära skogar med höga naturvärden i Sverige. Naturvårdsverket beskriver det som ett “unikt landskap” och att bevarande är av “internationellt intresse”.

– Vi ser detta som ett viktigt inspel till Skogutredningen, men framför allt så är underlaget viktigt för markägare och myndigheter i arbetet med att bevara värdefull natur i nordvästra Sverige, säger Stefan Henriksson, handläggare på områdesskyddsenheten på Naturvårdsverket.

Inventeringen har gjorts eftersom frågan om fjällnära skog är högaktuell. I våras kom en dom som innebar att markägare som vill avverka fjällnära skogar med höga naturvärden ska ersättas. Det har lett till en extrem ökning av avverkningsansökningar och att Skogsstyrelsen begär 360 miljoner kronor extra i budget.

Naturvårdsverket har också ansett att det saknats en samlad bild över naturvärdena i de fjällnära skogarna.
– Nu har vi mer kunskap för att kunna arbeta vidare i denna komplexa fråga, säger Maano Aunapuu, chef för områdesskyddsenheten på Naturvårdsverket.

Unik betydelse för bevarande av biologisk mångfald
Inventeringen har skett i Dalarnas, Jämtlands, Norrbottens och Västerbottens län och visade att det finns ett stort, i princip sammanhängande, område längs hela fjällkedjan med höga naturvärden.

– Områdena består ofta av en mosaik av naturskogar, fjällbjörkskog, myrar och fjäll och har på grund av sin storlek och naturliga dynamik en unik betydelse för bevarande av biologisk mångfald, säger Emil Larsson, handläggare på naturvårdsenheten på länsstyrelsen i Västerbotten.

Av internationellt intresse
Landskapet är unikt och ett av få intakta skogslandskap som fortfarande finns i Sverige och Europa. Det är “därför även av internationellt intresse att dessa kan bevaras i så stor utsträckning som möjligt”, skriver Naturvårdsverket.

– Dessutom finns ett stort antal stora naturskogar i nära anslutning till det sammanhängande området som bidrar till områdets stora betydelse för att bevara biologisk mångfald, även på ekosystemnivå, konstaterar Stefan Henriksson, handläggare på områdesskyddsenheten på Naturvårdsverket.

Härnäst kommer arbetet inledas med hur dessa höga naturvärden kan bevaras. Länsstyrelsen kommer dessutom “så snart man kan” redovisa de fjällnära områdena i en karttjänst så att den nya kunskapen blir tillgänglig för markägare, berörda myndigheter och andra intressenter.

Källor: Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Västerbotten och Länsstyrelsen Norrbotten

Mer att läsa